Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Araştırma ve Geliştirme İşlevlerine İlişkin Politikalar Google

İşletmeler her türlü fonksiyonlarını sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar. Ancak, müşterilerine daha değişik ve yeni teknolojik özellikler taşıyan ürünler sunmak, ürettikleri ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetli, daha verimli ve kaliteli üretebilmek için yeni üretim yol ve yöntemleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme çabaları yeni ürünler geliştirme, üretimlerini daha çağdaş, kaliteli […]

Boston Danışma Grubunun Portföy Analizi Google

Portföy Matrisinin Kurulması Çok ürünlü ya da yatırımlarını çeşitlendirmiş şirketler için stratejik plânlamanın oldukça karmaşık olduğuna değinen Boston Danışma Grubu (BDG) uzmanları, ürünleri stratejik nitelikteki iş birimlerine (SİB) bölerek her birimin bağımsız bir kâr merkezi haline getirilmesini savunmaktadırlar. Bu birimleri ayrı ayrı değerlendirerek yapılan stratejiler, işletmenin bütünü için bir plân oluşturacaktır. Yatırımlarını çeşitlendirmiş bir işletmenin […]

Büyük Ölçekli Kuruluşlarda Uygulama Planları ve Kaynak Dağılımı Google

Bu şirketler, aynı endüstri dalında, birden fazla stratejik iş birimine sahip olan kuruluşlar oldukları gibi, birbirinden farklı endüstrilerde faaliyette bulunan, yığışımlar şeklinde çalışan, stratejik iş birimlerinden meydana gelebilirler. Burada her SİB yöneticisi, kendi şirketinin stratejisiyle ilgili olduğu gibi, sektör koordinatörleri, hem kendilerine bağlı şirketlerini, hem de yığışımın en tepesinde bulunan genel koordinatörle birlikte, şirketler topluluğunun […]

Büyük Ölçekli Şirketlerde Stratejik Plan, Program, Kaynak Dağılımı Modeli Google

Bu model Harvard Üniversitesi profesörlerinden R.Vancil ile MIT profesörlerinden P.Lorange’un müşterek yazdıkları bir makaleden esinlenerek geliştirilmiştir. Modelde, yazarların yaklaşımına ilave olarak, endüstri sektörü tepe yönetiminin rolü eklenmiştir. Böylece, Holding tepe yönetimi, en başta, kaynak dağılımı bakımından endüstriler arasında stratejik öncelikleri belirlerken, endüstri sektörü yönetimi de kendi açısından, o endüstrideki SİB yatırımlarına kaynak dağılımı bakımından öncelikleri […]

Büyüme Stratejileri Google

İşletme kendi iç imkanları dışında başka firmaları satın alarak ya da kaynaklarını başka firmalarla birleştirerek de büyüyebilir. Ayrıca, büyüme stratejileri; küçük, orta ve büyük işletmelerde farklılıklar gösterebilir. Biz, büyüme stratejilerini iç büyüme yolları ve dış büyüme yolları olarak kendi içinde ikiye ayırarak incelemeyi yararlı buluyoruz. İç Büyüme Yolları İşletmeler, bir taraftan rekabet ortamında yaşamlarını sürdürürlerken, […]

Değer Matrisine Göre Uygun ve Uygun Olmayan Yatırım Bölgeleri Google

Değer Matrisinin Kurulması ve Analizi Walsh ve Mack adlı düşünürler sermaye maliyetleriyle yatırımların kârlılığının (toplam aktif kârlılığı = ROI) işletme plânlamasında ve portföy analizlerinde önemli bir yere sahip olduğunu savunmaktadırlar. Düşünürlere göre işletme stratejisinin saptanmasında sermaye maliyetiyle yatırım kârlılığı oranlarından oluşacak bir değer matrisi geliştirmelidir. Değer matrisiyle her SİB’nin yeri tayin edilecek böylece işletme açısından […]

Durgun Büyüme (Dengelilik) Stratejileri Google

Bir işletmenin izlediği stratejiye, aşağıda sıralayacağımız nedenlerden dolayı, durgun büyüme stratejisi adı verilmektedir: – İşletme aynı ya da benzer amaçları izlemeye devam etmekte, geçmişte olduğu gibi, her yıl aynı oranda büyümesini sürdürmektedir. – Çevresine aynı ya da çok benzer ürün ve hizmetleri sunmaya devam etmekte ve herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. – Ana stratejik kararları fonksiyonel […]

Finans ve Muhasebe İşlevlerine İlişkin Politikalar Google

Bu politikalar, şirketin kaynak dağıtım süreciyle işletmenin bütçeleme faaliyetlerine yakından bağlantılıdır. Fakat para politikaları finansmanla ilgili olup sermayenin nereden geleceğini, nasıl kullanılacağını ve gereksinimleri nasıl karşılayacağını önceden görmeye yarayan rehberlerdir. Muhasebe politikalarıysa envanterlerin nasıl kullanılacağını, harcama ve maliyetlerin nasıl belirleneceğine ilişkin soruların yanıtlanmasını kapsarlar. Aslında, bu iki fonksiyon işletme faaliyetlerinin parasal açıdan etkin ve verimli […]

Fonksiyonel Politikalararası İlişkiler ve Politikaların Bütünleştirilmesi Google

Buraya kadar çeşitli işletme fonksiyonları bakımından değişik politik alternatifleri inceledik. Çeşitli işletme fonksiyonları bir misyonun oluşturulmasında ve amaçların gerçekleştirilmesinde ne kadar önemliyse bu fonksiyonların yürütülmesi için geliştirilen her işletme fonksiyonuyla ilgili bir politikanın diğer işletme fonksiyonları için oluşturulmuş fonksiyonlarla mutlaka ilişkisi olmalı, onların her biriyle uyumlaştırılmalıdır. Kısaca ifade etmek istersek değişik işletme fonksiyonları birbirleriyle uyumlu […]

H. Mintzberg’in Farklılaştırma Stratejisi Google

Kanada’nın McGill Üniversitesi öğretim üyelerinden H. Mintzberg, Porter’in farklılaştırma stratejisini ele alıp inceledikten sonra, konuyu daha analitik incelemek amacıyla, altı değişik türde farklılaştırma yolu olabileceğini ileri sürmektedir. Burada, Mintzberg düşük maliyet avantajını ve maliyet liderliğini de farklılaştırmanın bir şekli olarak kabul etmektedir. Yazara göre, jenerik stratejilerin amacı, rekabet avantajı yaratmaksa düşük maliyet avantajı kullanılarak farklılaştırma […]