Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Amaçların Tanımı ve Özellikleri Google

Amaçlar mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ya da sosyal olarak saptanmış değerdirler. Her insan sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürürken, bazı maddesel ve tinsel değerleri elde etmek için çalışır. Bunlara ulaşmak için hareket ve davranışlarını düzenler. Bazılarınca “durumlar” bizimse “değerler” olarak ifade ettiğimiz amaçlar, maddesel yani parasal değerde olabilir ya da maddesel olmayan sosyal […]

AR-GE ve Teknoloji Faktörlerinin Analizi Google

Teknik gelişmeler, teknik buluş, keşif ve bunlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine bağlıdır. Teknik gelişmeler, yeni ürünlerin piyasaya sürümüne, yeni üretim, satış ya da dağıtım usullerinin uygulamaya konulmasına olanak vermektedir. Yerli buluş ya da yönetimin etkinliği, sağlanan verimlilik artışıyla ölçülmektedir. Uygulamada teknik gelişmeler, işletmeler, devlet, üniversiteler ve bireysel araştırmalar tarafından yürütülen dağılmış bir […]

Başarılı Bir İşe Alıştırma Programının Oluşturulup Yürütülmesinde Dikkat Edilecekler Google

İşletmelerin personel sayısı, üretimin türü ve miktarı ile faaliyet alanı gibi faktörler işe alıştırma eğitim programlarının standartlaştırılmasını engellemektedir. Ancak başarılı işe alıştırma eğitimi programlarında bulunması gereken birtakım temel niteliklerden bahsetmek mümkündür. Bu nitelikler aşağıda belirtilmiştir: – İşe alıştırma, işe alma fonksiyonunun bir parçası olarak görülmelidir. – Personel, grup olarak değil tek tek ele alınmalıdır. – […]

Başarısız Bir İşe Alıştırma Programının Yaratabileceği Olumsuzluklar Google

Başarısız bir işe alıştırma programı gerek işletmeler gerekse işe yeni başlayan işgörenler açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: – Zaman Kaybı: Personele örgüt yapısı, örgüt kültürü, çalışma ortamının kurallarının ve uygulamalarının tam olarak anlatılamaması işlerin zamanında yerine getirilememesine ve dolayısıyla işletme açısından zaman kaybına neden olur. – Performans Kaybı: Personelin yapacağı iş hakkında […]

Bazı Yakın Çevre Faktörlerinin Analizi ve Bunlara İlişkin Teşhisler Google

Devlet ve Yerel Yönetim Düzenlemelerine İlişkin Faktörler Devlet ve yerel yönetimler işletmelerin faaliyetleri üzerine gittikçe artan bir biçimde etki yapmaktadırlar. Örneğin; devlet asgari ücretin belirlenmesini, yıllık ücret düzeylerinin düzenlenmesini ve fiyat kontrollerini çıkardığı yasalar ve kararnameler doğrultusunda belirler. Ayrıca, devlet ve yerel yönetimler, eşit istihdam koşulları sağlamak için kuruluş yeri tayini, organize sanayi bölgeleri ve […]

Bir Ücret Sisteminin Kurulması Google

Mevcut sistemin gözden geçirilmesi veya yeniden yapılandırılması ihtiyacının ortaya çıkmasından sonra, genellikle üst yönetim bir an önce yeni sistemin tasarlanması ve uygulanmaya konması için insan kaynakları bölümünün harekete geçmesini ister. Bunun için öncelikle doğru ve oturmuş bir organizasyon yapısına ihtiyaç vardır. Çünkü rollerin veya işlerin tam olarak tanımlanmadığı veya iç içe girdiği şirketlerde, ücret sistemini […]

Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi Google

Kariyer yönetiminde bireyin sorumlulukları ve faaliyetleri, “bireysel kariyer yönetimi” nin konusunu oluşturur. Ancak firmaların da bireysel kariyer yönetimi konusunu iyi algılamaları, çalışanların beklentilerini daha iyi anlamaları açısından önem taşır. Çünkü yanlış yönlendirilmiş bir kariyer, bireyin kendisini değerlendirmede eksiklik ve gerçekçi olmayan terfi beklentileri, hem yeni hem de eski çalışanların işten ayrılmalarına neden olabilir. Bireysel kariyer […]

Çalışma İlişkileri – Özet Google

Özet Sendika nedir, işçi sendikaları nasıl ortaya çıkmıştır? İşçi sendikaları işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan örgütlerdir. Endüstrileşme ile birlikte işçiler çok ağır çalışma koşulları ile karşılaşmışlardır. Uzun çalışma saatleri, iş güvenliğinin yetersizliği, kadın ve çocukların kötü koşullarda çalıştırılması işçiler arasında huzursuzluklara ve direnmelere yol […]

Çalışma İlişkileri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bir sendikanın temel işlevi, işverenle üyelerinin istihdam koşullarını içeren toplu iş sözleşmesini pazarlık etmek ve yürütmektir. Diğer önemli bir işlevi ise, üyelerini işverenlerin keyfi ve haksız işlemlerinden korumak ve uyuşmazlıkların çözümünde onlara yardımcı olmaktır. Bir sendika, üyelerine üstleriyle ilişkilerinde birey olarak sahip olamadıkları büyük bir güven, güç ve […]

Çalışma İlişkileri – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Sendikacılık hareketinin ilk olarak başladığı ülke hangisidir? a. Almanya b. İngiltere c. Fransa d. ABD e. İtalya 2. Farklı işkollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan en üst sendikal örgütlenme modeli hangisidir? a. Federasyon b. Konfederasyon c. Birlik d. Dernek e. Oda 3. Bir otomobil fabrikasında çalışanların kurdukları sendika aşağıdaki sendika […]