Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Kalkınma ve Azgelişmişlik Google

Kalkınma ve azgelişmişlik, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Dünyanın yaklaşık 3/4’ünü azgelişmiş diye tanımlanan ülkeler oluşturmaktadır. Kalkınmak, azgelişmişlikten kurtulmak bu toplumların tüm güçleriyle başarmak istedikleri bir savaşa benzemektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz. – Kalkınma ve büyüme nedir? – Kalkınma ve büyüme arasında nasıl bir fark […]

Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri Google

Azgelişmiş ülkeler kavramının -üzerinde herkesin anlaşacağı- açık bir biçimde tanımlanmasında karşılaşılan zorlukları ele almıştık. Ancak bu durum, adı geçen ülkelerin, farklı ölçülerle de olsa ortak sayılabilecek bir dizi özelliklerini bulmamıza engel değildir. Bu özelliklerden kimi kantitatif olarak ölçülebilirken, kimilerini ancak bu konulardaki genel gözlemlere dayandırabiliriz. Bu başlıkta azgelişmiş ülkelerin özellikleri birbirini izleyen iki başlık altında […]

Azgelişmişliğin Ölçülmesi ve Uluslararası Karşılaştırma Google

Bir ülkenin gelişme sürecindeki yerini bilmesi, gerçek ekonomik durumun saptanması birçok yönden önemlidir. Gerek öbür ekonomilerle, özellikle gelişmiş ekonomilerle olan ilişkiler gerekse ülke insanının kendi ekonomisinin durumunu bilmesi bakımından, azgelişmişliğin ölçümü zorunludur. Toplum, gelişmiş ülkelerin neden ve ne yolla geliştiklerini bilmek, dolayısıyla ekonomik sorunlarına çözüm aramak durumundadır. Farkına varılmamış bir sorunun çözümü de mümkün değildir. […]

İktisadi Kalkınma ve Büyüme Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Aytür, M. (1970). Kalkınma Yarışı ve Türkiye. Ankara: Bilgi Basımevi. Başkaya, F., (1997) Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, 2. Baskı, İmge Kitabevi. Gills M., D. H. Roemer, D. R. Snodgrass (1992). Economics of Development, New York: W. W. Norton&Company. Gürkan, A. (1979). Ekonomik Gelişme ve Sorunları. Ankara: Kalite Matbaası. Han, E. ve Kaya, A. A. […]

Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi Google

Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece, Kalkınma Ekonomisi, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır. Gerek büyüme, gelişme ve kalkınma gibi kavramların, gerekse gelişmekte olan, azgelişmiş, gelişmemiş, […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Okuma Parçası Google

Gelişme Nedir? Bilindiği gibi iktisadi gelişmenin ölçüsü olarak ya toplam üretimdeki artışları ya kişi başına düşen üretim artışını ya da çalışan nüfus başına verimlilik artışını esas olarak almak mümkündür. Bunlar içinde en iyi ölçü sonuncusu olduğu halde, işçi başına verimlilikteki gelişmeleri gösteren istatistiklerin toplanmasındaki güçlükler karşısında iktisadi gelişmeyi “kişi başına düşen üretim” artışı ile ölçmekle […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Özet Google

Kalkınma ve büyüme nedir? Kalkınma ve büyüme arasında nasıl bir fark vardır? – Kalkınma, Üretim ve kişi başına düşen gelirin artması yanında, toplumun iktisadi ve sosyo-kültürel yapısının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesidir. Büyüme ise, nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir değişiklik olup üretimin ve kişi başına düşen gelirin reel olarak arttırılmasıdır. Ekonomik kalkınma ile ekonomik […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Kalkınma, Üretim ve kişi başına düşen gelirin artması yanında, toplumun iktisadi ve sosyo- kültürel yapısının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesidir. Büyüme ise, nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir değişiklik olup üretimin ve kişi başına düşen gelirin reel olarak arttırılmasıdır. Ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme anlamları yakın olmakla birlikte, […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi ifade eder? a. Üretimin ve kişi başına gelirin artması b. Genel olarak üretim faktörlerinin etkinlik ve miktarının değişmesi c. Sanayi kesiminin ihracat içindeki payının artması d. Ekonomik yapının değişmesi e. Sosyo kültürel yapının değişmesi 2. Aşağıdakilerden hangisi GSMH’nın azgelişmişliğin ölçülmesindeki kusurlarından değildir? a. GSMH’nın ulusal para birimiyle hesaplanmış olması […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Yaşamın İçinden Google

14 Milyon Zengin Toplam Gelirin Yüzde 38.2’sini alıyor. Anketin yapıldığı 2002 yılında ülkenin ortalama nüfusu yaklaşık 70 milyon. Ülkede yaklaşık 16 milyon 450 bin aile var. Demek ki, her aile yaklaşık 4.2 üyeden oluşuyor. 70 milyon nüfusun veya 16 milyon 450 bin ailenin her birinin gelir ve harcama durumunu teker teker sergilemek imkansız olduğundan nüfus […]