Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Adi Komandit Ortaklık – Özet Google

Özet Komandit ortaklığı tanımlayabilmek. Komandit ortaklık, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve ortaklık alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış, bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmış olan ortaklıktır. Bu ortaklar arasındaki en önemli fark komandite ortağın ortaklık borç ve yükümlüklerinden dolayı sınırsız ve zincirleme sorumlu olmasına rağmen komanditer ortağın sorumluluğunun […]

Adi Komandit Ortaklık – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Elindeki tasarrufunu değerlendirmek isteyen Bay (E), pazarlama alanında bir komandit ortaklık kurmak istemektedir. Arkadaşları (A), (D) ve (Ö) de kurulması düşünülen ortaklığa ortak olacaklardır. Hazırlıklarını tamamlayan arkadaşlar “Güçlü Pazarlama Komandit Ortaklığı” nı kurmuşlardır. Bay (E), (A) ve (Ö) kurulan ortaklığa komandite, Bay (D) komanditer ortak olarak katılmışlardır. Bu ünitede edindiğimiz bilgiler ışığında […]

Adi Komandit Ortaklık – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Komandit ortaklık sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir? a. Ortaklığın komandit olduğu b. Ortaklık konusu c. Kar ve zararın nasıl bölüşüleceği d. Ortaklığın ticaret unvanı e. Ortaklığın merkezi 2. Komandit ortaklık sözleşmesinin kanuna uygun olarak düzenlenmemesinin sonucu nedir? a. Âdi ortaklık sayılır. b. Anonim ortaklık sayılır. c. Kolektif ortaklık sayılır. d. […]

Adi Komandit Ortaklık – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Tasfiyesine karar verilen “Ahmet Büyük ve Ortakları İletişim Âdi Komandit Ortaklığı”na mahkemece tasfiye memuru olarak atanan davacı, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, ücretinin ödenmesi talebi ile komanditer ortağa karşı dava açmıştır. Dava dosyası ile komandit ortaklık tasfiyesine ilişkin dava dosyaları kapsamlarından, komandit ortaklık tasfiyesinin henüz sonuçlanmadığı ve halen tüzel kişiliğinin devam ettiği anlaşılmıştır. Kaldı […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Özet Google

Özet Anonim ortaklıklarda pay senedi ve tahvil çıkarmanın neden ve koşulları ile bu menkul değerlerin hukuki niteliklerini açıklayabilmek. – Anonim ortaklıklarda paylar, kıymetli evrak niteliğindeki pay senetleri ile cisimlendirilir. Pay senetleri ancak ortaklığın tescil ile tüzel kişilik kazanmasından sonra çıkarılabilir. Pay senetleri devir şekli açısından nama veya hâmile yazılı olarak düzenlenebilir. Pay senetlerinin devrinin ortaklığa […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim (B) Anonim Ortaklığı, bir süredir, piyasalardaki durgunluk nedeniyle yeterli satış yapamamış ve alacaklısı (A)’ya olan borçlarını ödeyememiştir. Bu gelişmeler üzerine ortaklık yönetim kurulu, ortaklık aktiflerini değerlendirerek bilânço hazırlamış ve böylece ortaklık sermayesinin 2/3’nün karşılıksız kaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin tamamlanmasının mümkün olmadığı sonucuna vararak sermayenin 1/3’ü ile […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortak sıfatının sona ermesine neden olur? a. Esas sermaye taahhüdünün 1/4’ünün ödenmesi b. Ortağa pay senedi verilmesi c. Esas sözleşmenin tescili d. Sermayenin taahhüt edilmesi e. Pay senedinin devredilmesi 2. Anonim ortaklığın tahvil çıkarabilmesi için hangi organın karar alması gerekir? a. Genel kurul b. Yönetim kurulu c. Denetçiler d. […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Davacı (B),(A)şirketine ait ayın karşılığı pay senedi sahibi olduğunu, fakat (A) şirketinin müdürünün kendisine şirketle olan ilişkisini sona erdirmek için bir belge imzalattığını, bunun TTK. ‘nın 404. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek, söz konusu belgenin geçersizliğinin tespiti ile ortaklık sıfatının devam ettiğine karar verilmesini mahkemeden talep ve dava etmiştir. Şirket vekili, davacının ortaklık […]

Anonim Ortaklığın Kuruluş Türleri Google

Anonim ortaklığın kuruluş türlerini açıklayabilmek. Ticaret Kanunumuz, anonim ortaklıkların kuruluşunu, uygulanan usul bakımından, ani ve tedrici olmak üzere iki gruba ayırmıştır (TTK. m. 276/1). Ani kuruluş, ortaklık sermayesinin tamamının kurucular tarafından üstlenilmesi ile gerçekleşir. Tedrici kuruluş ise, ortaklık sermayesinin bir kısmının kurucular tarafından üstlenilmesi, geri kalan kısım için halka başvurulması ile gerçekleşir (TTK. m. 276/2). […]

Anonim Ortaklığın Kuruluşunda Sorum Halleri Google

Anonim ortaklığın kuruluşunda kurucuların sorum hallerini saptayabilmek. Kurucuların Sorumu Kurucuların sorumu hukukî ve cezaî olmak üzere iki bakımdan incelenebilir: Kurucular arasında küçük veya kısıtlı varsa, kuruluştan doğan hukuki sorum bu kişilere, cezai sorum yasal temsilcilere aittir. Hukuki Sorum Kurucuların hukukî sorumlarını gerektiren haller şunlardır: Hukuki Sorum Halleri Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Kuruluş sırasında TTK. m. […]