Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Alacağın Cari Hesaba Geçirilmesinin Sonuçları Google

Alacağın cari hesaba geçirilmesinin sonuçlarını sıralayabilmek. Alacağın Yenilenmesi Cari hesaba geçirilen bir alacak, sadece bu geçirilme ile yenilenmiş olmaz (BK. m. 115/1). Bunun doğal sonucu olarak, cari hesaba borç veya alacakların kaydı, bunları doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin tarafların sahip oldukları dava ve savunma haklarını düşürmez (TTK. m. 88/1). Alacakları güvence altına alan kefalet ve […]

Bağımlı Tüccar Yardımcıları Google

Bağımlı tüccar yardımcılarının türlerini ve yetkilerini açıklayabilmek. İşletme sahibine bağımlı tüccar yardımcıları, işletmenin bir unsuru sayılırlar. Şube, hattâ merkezin yönetimi ve temsili ile görevlendirilseler dahi, işletme sahibinin verdiği talimata uymaya mecburdurlar, onun denetimi ve gözetimi altındadırlar. Bunlar ticarî mümessil, ticarî vekil ve seyyar tüccar memuru olarak üç alt gruba ayrılırlar. Üç grup da Borçlar Kanununda […]

Bağımsız Tüccar Yardımcıları Google

Bağımsız tüccar yardımcılarının türlerini ve yetkilerini sıralayabilmek. Bağımsız tüccar yardımcıları, tâcirin emir ve kumanda zincirinde yer almamakla beraber, faaliyetinde ona yardımcı olan, ancak bu yardımlarını kendi bağımsız uğraşıları içinde yerine getiren kişilerdir. Bunlar da acente, komisyoncu, ticaret işleri tellâlı olarak üç alt gruba ayrılırlar. Acentelik Acentelik, uygulamada eskiden beri tanınan bir müessese olmakla beraber, pozitif […]

Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar Google

Kural olarak taraflar arasında muaccel olan alacaklar cari hesaba geçirilir. Anlaşma varsa, müeccel (vadesi gelmemiş) alacaklar da cari hesaba geçirilebilir. Bir kambiyo senedinin cari hesaba geçirilmesi bedelinin tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır (TTK. m. 88). Senet vadede tahsil edilmezse, hesaptan çıkartılır ve geri verilir (TTK. m. 89). Bazı alacaklar, nitelikleri gereği cari hesaba geçirilmezler. Bunlar takası […]

Cari Hesabın Hukuki Niteliği Google

Cari hesap sözleşmesini tanımlayabilmek ve ne şekilde yapılacağını belirleyebilmek. Cari Hesabın Tanımlanması Cari hesap, iki kimsenin para, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacakları ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan anlaşmadır (TTK. m. 87/1). Cari hesap muhasebe bilimi açısından değişik […]

Cari Hesabın Sona Ermesi Google

Cari hesap sözleşmesinin hangi hallerde sona ereceğini saptayabilmek. Cari hesap sözleşmesi aşağıdaki nedenlerle sona erer: – Cari hesapta bir süre öngörülmüşse, sürenin dolması ile cari hesap sözleşme si sona erer (TTK. m. 96/1). – Cari hesap sözleşmesi belirsiz süreli ise, taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması ile sona erer (TTK. m. 96/2). – Taraflardan birinin iflâs […]

Cari Hesap – Özet Google

Özet Cari hesap sözleşmesine hangi ekonomik gereksin meler açısından gerek duyulduğunu açıklayabilmek. Cari hesap, günlük ekonomik gereksinmelerden doğan ve taraflar arasında gereksiz para ödemelerini ortadan kaldıran özel bir takas rejimidir. Cari hesap sözleşmesini tanımlayabilmek ve ne şekilde yapılacağını belirleyebilmek. İki kimsenin çeşitli hususlardan dolayı birbirlerin deki alacakları ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem […]

Cari Hesap – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Aralarında devamlı alım satım ilişkisi olan Hakan ile Ozan açısından alıcı ve satıcı sıfatları sık sık yer değiştirmektedir. Aralarında güven ilişkisi olan Hakan ile Ozan daha sonra yazıya geçilmek üzere cari hesap sözleşmesi yaparlar, ancak sözleşmeyi yazıya geçirmezler. Hakan, Ozan’dan olan, cari hesaba geçmiş alacağını, borçlu olduğu Cemil’e devreder. Bu ünitede edindiğimiz […]

Cari Hesap – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Cari hesap sözleşmesinin sözlü yapılması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Geçerli kabul edilir. b. Hüküm ifade etmez. c. Taraflardan biri için geçerli kabul edilir. d. Mahkeme kararı ile geçerlilik kazanır. e. Karşılıklı anlaşma ile geçerlilik kazanır. 2. Aşağıdaki alacak türlerinden hangisinin cari hesaba geçirilmesi mümkündür? a. Takası mümkün olmayan alacaklar b. […]

Cari Hesap – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Sözleşme veya ticari teamül ile belirli hesap devreleri sonunda, cari hesabının kapatılması ve borç ve alacak kalemleri arasında farkın belirlenmesi gerekir. Hesap devre si hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa her tak vim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Belirlenen bakiyeyi gösterir cetveli alan tarafın, aldığı tarihten itibaren […]