Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

4857 Sayılı İş Kanununun Uygulama Alanı Google

4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı; işler, iş ilişkileri, kişiler ve işyeri yönünden ayrı ayrı ele alınabilir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşler ve İş İlişkileri Yönünden Uygulama Alanı 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı; kanunun 1 inci maddesinde “Bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine […]

İş Hukukunun Hukuk Bilimi İçindeki Yeri Google

Hukuk kurallarının bir bölümünün bireyler arasındaki ilişkileri, bir bölümünün ise bireyler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlediğini Temel Hukuk dersinde öğrenmiştiniz. Hatırlanacağı üzere; birey ile bir başka birey ya da bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları Özel Hukuk (Jus Privatum), birey ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları ise Kamu Hukuku (Jus Publicum) kapsamında irdelenir. İş […]

İş Hukukunun Kaynakları – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Sürekli İş-Süreksiz İş Ayırımı İK’nın 4 üncü maddesinde belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde, kanunun hiç bir maddesinin uygulanmayacağı ünite metninde de ayrıntılı biçimde işlenildiği gibi açıktır. Ancak; kanun koyucu, İK’nın hükümlerinin, bazı işlere uygulanıp, bazı işlere uygulanamayacağını öngörerek bu alanda kısmi bir istisna da getirmiştir. İK’nın kısmen uygulama alanı dışında tuttuğu işlerin neler […]

İş Hukukunun Kaynakları – Özet Google

Özet İş hukukunun kaynakları nelerdir? Türk iş ve sosyal güvenlik hukukunun hukuki çerçevesi nasıl sistematize edilerek çizilebilir? – İş hukukunun başka hukuk dalları ile ortak kaynakları bulunduğu gibi, kendine özgü kaynakları da vardır. İş hukukunun uluslararası kaynakları da günümüzde giderek önem kazanmaktadır. – Ülkemizde bireysel iş ilişkileri, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile düzenlenmektedir. 4857 […]

İş Hukukunun Kaynakları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Hizmet akdi; Borçlar Kanunu’nun 312 ve izleyen maddelerinde yer alan hükümler ile düzenlenmiş bulunan “iş sözleşmesi”ni ifade eder. Daha sonra yürürlüğe giren iş kanunları metinlerinde, “hizmet akdi” yerine “iş sözleşmesi” kavramı yeğlenilerek kullanılmıştır. Bu nedenle de yürürlükte bulunan ve iş sözleşmelerini düzenleyen özel iş kanunlarının uygulama alanına girmeyen […]

İş Hukukunun Kaynakları – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir? a. Kanunlar b. Uluslararası çalışma sözleşmeleri c. Toplu iş sözleşmeleri d. İlmi içtihatlar e. İşyeri iç yönetmelikleri 2. İşyeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır? a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b. İşveren c. İşçi ve işveren sendikaları d. İş mahkemeleri e. Valilik 3. Üye devletler, […]

İş Hukukunun Kaynakları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden İşçiyi Değil, İşletmeyi Korumak Soru: Yeni İş Kanunu, sendikalar tarafından “Kölelik Yasası” olarak nitelendirilerek protesto edilmesine rağmen yasalaştı. Sendikaların bu tepkisini haklı buluyor musunuz? Yanıt: Batı dünyasında iş hukuku, kapitalizmin bir ürünüdür ve güçlenen sosyalizme karşı “düzene çeki düzen” verme amacı taşır. Bugün ise neo-liberalizm yükseliştedir ve sosyalist devrim korkusu kalmamıştır. Liberalizm anlayışa […]

İş Hukukunun Konuları Google

İş hukukunun konularını, bu hukuk dalı tarafından düzenlenen iş ilişkilerinin alanları oluşturur. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkileri, bireysel iş ilişkileri ve toplu (kolektif) iş ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılabilir. İşçi ve işveren arasındaki bireysel nitelikteki iş ilişkilerini düzenleyen kurallar, iş hukukunun bireysel (ferdi) iş hukuku olarak adlandırılan dalını oluşturur. Örneğin; bir iş ilişkisinin […]

İş Hukukunun Tanımı Google

Hukuka Giriş dersinin ilk ünitesinde hukuk, toplumda kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kuralların bütünü olarak tanımlanmıştı. Bir hukuk dalı olması nedeniyle bu tanımdan yola çıkarak iş hukukunun, toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünü olarak tanımlanabileceğini düşünebiliriz. Ancak, çalışma yaşamı içinde bireyler teknik, ekonomik ve hukuki yönden yürütülüş biçimleri […]

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi Google

İş hukukunun dünyada ve Türkiye’de ki tarihsel gelişimleri arasında bazı benzerlikler olmakla birlikte, konuyu kendine özgü koşulları içinde ayrı ayrı ve art arda ele alarak incelenmek daha uygun olur. İş Hukukunun Dünyadaki Tarihsel Gelişimi İş ilişkilerinin tarihi, hiç kuşkusuz insanlık tarihi kadar eskidir. Hemen her dönemde ve dünyanın her yöresinde insan, çeşitli biçimlerde ve statüler […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >