Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri Google

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1. maddesi, bu Kanun’un uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlarını belirlemektedir. Buna göre, 657 sayılı Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde uygulanmaktadır. 657 sayılı Kanunun […]

Devlet Memurluğu Google

Memurun Tanımı Anayasa’da memur tanımına yer verilmemiştir. Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülür” hükmü, memur tanımı vermekten ziyade, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin […]

Düzenleme Yetkisi Google

İdarenin düzenleyici işlem yapma yetkisinin kapsam ve sınırlarını belirleyebilmek (Düzenleme yetkisi). Anayasalarda İdarenin Düzenleyici İşlemleri ve Düzenleme Yetkisinin Genel Niteliği Düzenleme yetkisi, İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, yasama ve yürütme yetkileri padişahın tekelinde toplandığından, […]

İdare Teşkilatı – Özet Google

Özet Merkezden yönetim idarelerinin merkez ve taşra teşkilatının yapısını açıklayabilmek. – Merkezi idarenin başkent teşkilatını Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar oluşturmaktadır. Merkezi idarenin taşra teşkilatı ise, il, ilçe ve bucak idaresi ile bölgesel örgütlerden meydana gelmektedir. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve organlarını saptayabilmek. – Yerel yönetimler, il özel idaresi, belediye ve köy idareleri olmak […]

İdare Teşkilatı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bakanlar Kurulu, Anayasa’ya göre, genel siyaseti yürütmekle görevlidir. Bir başka deyişle, Bakanlar Kurulu siyasal bir organ olup esas itibariyle siyasal nitelikli görevleri yerine getirir. Bakanlar Kurulu’nun idari görevleri ise, tüzük ve yönetmelik çıkarmak, kanunların yetkili kıldığı konularda idari işlemler tesis etmek ve bazı yüksek memurları atamaktan ibarettir. Aslında […]

İdare Teşkilatı – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir? a. Kamu iktisadi teşebbüsü b. Kamu kurumu c. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu d. Bakanlık e. Müsteşarlık 2. Aşağıdakilerden hangisi bakanın idari yetkilerinden biri değildir? a. Kanun yayımlamak yetkisi b. Hiyerarşik yetki c. […]

İdare Teşkilatı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesini değiştiren 3826 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan’ın önerdiği adaylar arasından . . . Üniversitesine kurucu rektör olarak atanan davacının, aynı yasanın ek 1 inci maddesi uyarınca bu görevden alınmasına ve yerine aynı usulle gösterilen adaylar arasından M. . . Üniversitesi […]

İdarenin Mal Edinme Yetkileri Google

İdarenin mal edinme yöntemlerinden kamulaştırma ve istimvali tanımlayabilmek. İdare görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malları, tüm öteki kişiler gibi satın alma suretiyle elde edebilir. Ancak idarenin satın alma yolu ile mal elde etmesi her zaman mümkün olmayabilir. Zira idarenin ihtiyaç duyduğu malların malikleri mallarını satmak istemeyebilirler. İşte bu nedenle İdare, kamu […]

İdarenin Mali Sorumluluğu – Özet Google

Özet Hizmet kusuru kavramını tanımlayabilmek ve hizmet kusuru sayılan halleri belirleyebilmek. – Hizmet kusuru, İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk ve aksaklığı ifade etmektedir. Hizmet kusurunun varlığı şu üç halde kabul edilmektedir: Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi, hizmetin hiç işlememesi. Hizmet kusuru ve kişisel kusuru birbirinden ayırdedebilmek. – Hizmet kusuru, […]

İdarenin Mali Sorumluluğu – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Hizmet kusuru, İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk ve aksaklıktır. Hizmet kusurunun varlığı halinde, ilgili İdareye karşı dava açılabilir. Sıra Sizde 2 İdari davranış ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisini zayıflatan veya tamamen ortadan kaldıran haller, zorlayıcı nedenler, beklenmeyen durumlar, zarar görenin kusuru ve üçüncü […]