Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Adli Yargı Google

Adli Yargı Kavramı Adli Yargı (adalet yargısı) , anayasa yargısı, idari yargı ve askeri yargı dışında kalan yargısal faaliyetleri, yani adalet (adliye) mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargı faaliyetlerini kapsayan yargı türüdür. Diğer yargı türlerine oranla adli yargı, uygulama alanı en geniş olan yargı türüdür. Adli Yargı Türleri Adli yargı kolunun biri “ceza yargısı”, diğeri “medeni […]

Anayasa ve İdare – Özet Google

Özet Anayasa’da yer alan ve İdareyi bağlayan ilkeleri saptayabilmek. – 1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre Anayasa hükümleri, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını ve İdareyi bağlayan temel kurallardır. Anayasa kurallarının tamamı idareyi bağlamakla beraber, bir takım temel ilkeler göze çarpmaktadır: Hukuk devleti, laiklik, merkezden yönetim ve yerel yönetim ilkeleri, idarenin bütünlüğü ilkesi. İdarenin kuruluş ve işleyişine […]

Anayasa ve İdare – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Merkezden yönetimin yararları; güçlü bir devlet yönetimi sağlaması, hizmetlerin daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülmesi, hizmetlerin yeknesak yürütülmesini sağlamasıdır. Bu yararlar yerinden yönetimde sakınca olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke bütünlüğünün sarsılması tehlikesi, partizan uygulamalara yol açması, hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülememesi ve mali denetim güçlükleri yerinden […]

Anayasa ve İdare – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Merkezi idarenin başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış teşkilatına ne ad verilir? a. Başkent Teşkilatı b. Taşra Teşkilatı c. Yurtdışı Teşkilatı d. Belediye Teşkilatı e. Köy Teşkilatı 2. Bazı idari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzelkişileri tarafından yürütülmesine ne ad verilir? a. Merkezden yönetim […]

Anayasa ve İdare – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Dava, belediye başkanları, belediye meclis ve encümen üyeleri ile atamaları davalı idarenin onayına bağlı olan personelin yurt dışına izinli veya görevli gitmeleri ile ilgili İçişleri Bakanlığına ait izin onama yetkisinin valilere devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığının genel düzenleyici işleminin iptali istemiyle açılmıştır. . . İdari vesayet, kamu düzenini ve idarede bütünlüğü sağlamak için kamu […]

Anayasa Yargısı Google

Anayasa yargısı kavramının tanımını verebilmek, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunu, görevlerini belirleyebilmek ve Anayasaya uygunluğun denetim yollarını saptayabilmek Kavram Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesinin bu sıfatla baktığı işler ile Yüce Divan sıfatıyla gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsayan yargı türü veya koludur. Anayasa Mahkemesi, baktığı bu işlerde “Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” da belirlenmiş olan özel yargılama […]

Askeri Yargı Google

Askeri yargı kavramını tanımlayabilmek, Askeri yargı türlerini belirleyebilmek ve bunların görevlerini saptayabilmek Askeri Yargı Kavramı Askeri yargı; “askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler” biçiminde tanımlanabilir. Anayasamızın 145’inci maddesine göre, “askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası “1924 ve 1961 Anayasaları gibi 1982 Anayasası da 74 üncü maddesinde “Dilekçe Hakkı”nı düzenlemiştir. Buna göre, “Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmalarının sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. ” Anayasanın 74 üncü maddesinin son […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Özet Google

Özet İdari karar kavramını tanımlayabilmek. – İdari işlemler, idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemleridir. İdari işlemler tek yanlı idari işlemler ve iki yanlı idari işlemler olarak iki gruba, tek yanlı idari işlemler de kendi içlerinde bireysel idari işlemler ve düzenleyici idari işlemler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bireysel idari işlemler (idari kararlar) belli […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İdari işlemler, idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemleridir. İdari işlemlerin en belirgin ve ayırt edici özelliği, bunların idarenin sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklar (kamu gücünü) kullanılarak yapılmalarıdır. Bu sebeple, idarenin her türlü işlemi idari işlem değildir. İdarenin kamu gücünü kullanmadan, tüzelkişiliğinden kaynaklanan hak ehliyetine […]