Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Bilgi Toplama Aşamasında Kullanılan Yöntemler Google

İş analizi için gerekli bilgiler, iş analistleri tarafından gözlem, görüşme, anket gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılarak elde edilir. Bu yollarla edinilen işle ilgili bilgiler, iş analisti tarafından işletmedeki işlerin tek tek analizinde kullanılır. Gözlem Gözlem, iş analistinin personeli işini yaparken müdahalede bulunmadan izleyip, gördüklerini kaydetmesi şeklinde uygulanır. Bu yolla sağlanacak bilgiler, gözlem süresince […]

Fiil Ehliyeti Google

Fiil ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek Tanımı Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır. Fiil ehliyeti, daha önce gördüğümüz hak ehliyetinden farklıdır. Gerçekten, hak ehliyetine her kişi sahip bulunduğu halde, fiil ehliyeti bakımından durum böyle değildir. […]

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu Google

Fiil ehliyeti açısından, gerçek kişilerin hukuki durumlarını ve fiil ehliyetinin koşullarının tamamına veya bir kısmına sahip olan kişilerin hukuki durumunu ortaya koyabilmek Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumu aynı değildir. Gerçekten, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı zamanda kısıtlı da bulunmayan bir kişinin hukuki durumu ile ayırt etme gücüne sahip olmayan […]

Gerçek Kişiliğin Başlangıcı Google

Gerçek kişiliğin başlangıç anını saptayabilmek Medeni Kanunumuz, gerçek kişiliğin başlangıcı anını 28’inci maddesinde tespit etmiştir. Sözü geçen maddeye göre, “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar” O halde kişiliğin başlangıcı, sağ olarak tamamen doğum anıdır. Çocuğun tamamen doğmuş olması, onun ana rahminden tamamen ayrılarak bağımsız bir varlık halinde dış aleme gelmiş olması demektir. Anasının […]

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Google

Gerçek kişiliğe son veren durumları belirleyebilmek Gerçek kişilik ölüm ile sona erer (MK. m. 28/I). Gerçek kişiliğe son veren bir başka hal ise, gaipliktir. Bu iki hali ayrı ayrı inceleyelim: Ölüm Ölüm, gerçek kişiliği sona erdiren hukuki olaydır. Ölüm ile gerçek kişilik sona erince, ölenin kişilik hakları ve kişiye bağlı hakları da ortadan kalkar; fakat […]

Hak Ehliyeti Google

Hak ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek Tanımı Hak ehliyeti (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarıdır. Hak ve borç sahibi olabilme iktidarına sahip bulunan varlıklar ise, günümüzün modern hukuk sistemlerinde kişilerdir. Bu itibarladır ki, hak ehliyeti ile kişi kavramları aynı […]

Hakkın Kaybedilmesi Google

Hakların kaybedilmesi ve hakların kaybedilmesine neden olan olguların neden ibaret bulunduğunu saptayabilmek ve bunları örneklendirebilmek Hakkın kaybedilmesi, bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması demektir. Nasıl ki hakların kazanılmasında hukuki olaylar, hukuk fiiller ve hukuki işlemler söz konusu oluyorsa, hakların kaybedilmesinde de bunların rolü vardır. Gerçekten, bir hak bazen bir hukuki olay, bazen bir […]

Hakkın Kazanılması Google

Hakları doğuran olguların neler olduğunu, kişilerin hakları ne şekilde kazandıklarını ve hakların kazanılmasında iyi niyetin işlevini kavrayabilmek Daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler veya kişilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri demektir. Hakkın kazanılması deyimi, bir hakkın bir kişiye bağlanmasını, yani bir hak ile bir kişi arasında bir bağlantı kurulmasını […]

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – Özet Google

Özet Hakları doğuran olguların neler olduğunu, kişilerin hakları ne şekilde kazandıklarını ve hakların kazanılmasında iyi niyetin işlevini kavrayabilmek – Hakkın kazanılması, bir hakkın bir kişiye bağlanmasını, bir hak ile bir kişi arasında bir bağlantı kurulmasını ifade eder. Bir hakkın bir kişiye bağlanması ya hukuki olay ya hukuki fiil ya da hukuki işlem yollarıyla gerçekleşir. Haklar […]

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Ünitemizin başındaki olayımızı hatırlayalım. Mustafa bisikletini kullanması için arkadaşı Deniz’e vermiştir. Deniz kendisine verilen bu bisikleti Mustafa’nın haberi olmaksızın Can’a satmış ve teslim etmiştir. Can bisikletin Deniz’e ait olduğunu sanmaktadır. Can’ın arkadaşı Fulya ise otobüste unutulmuş olan bir kitabı bulmuş ve Can’a hediye etmiştir. Bu ünitemizde edindiğimiz bilgilerle aşağıdaki soruları bir kez […]