Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Bankacılık ve Pazarlama Google

Bu ünitede, pazarlama ve pazarlama uygulamalarındaki gelişmelerin bankacılık sektörüne olan etkileri ele alınarak hizmetlerin pazarlaması ile fiziksel malların pazarlaması arasındaki temel farklılıklara değinilecektir. Ayrıca banka pazarının yapısı ve banka pazarını bölümleme gereksinimi üzerinde durularak öğrencilerin bankacılık ve pazarlama disiplini arasında ilişki kurması sağlanmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Pazarlama nedir? […]

01. Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, bilgi sistemlerindeki hızlı gelişme işletmeler açısından bilginin önemini gittikçe arttırmakta ve buna bağlı olarak bilgiye erişim de kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde küreselleşmeye bağlı olarak sınırlar kalktıkça, işletmeler arasında rekabet de artmaktadır. Bilgiyi iyi kullanabilmenin yolu da etkili ve verimli bir bilgi sistemi kurmaktan geçmektedir. Bilgi sistemi, teknolojisi, altyapısı […]

01. Halkla İlişkilerin Tanımı Google

Son yıllarda yoğun rekabet ortamında kurumların yönetim anlayışı çok değişti. Böyle bir ortamda kurumların başarısı için son derece önemli olan halkla ilişkiler konusunda da pek çok yeni fikirler ortaya çıktı. Artık halkla ilişkiler bu farklı boyutların (medya ilişkilerinden, kurum kültürüne, kurum kimliğinden, imaja, sosyal sorumluluğa, bütünleşik pazarlama iletişimine…) tartışıldığı bir kavram haline geldi. Amaçlarımız Bu […]

01. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Bilgiler Google

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu hukuk dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacak temel kavramlar açıklanacak, ardından da bu hukuk dalının konuları sistematize edilerek ortaya konulacaktır. Daha sonra, iş hukukunun dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimleri ele alınarak, art arda işlenilecektir. Son başlıklar altında ise, iş […]

01. Kalkınma ve Azgelişmişlik Google

Kalkınma ve azgelişmişlik, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Dünyanın yaklaşık 3/4’ünü azgelişmiş diye tanımlanan ülkeler oluşturmaktadır. Kalkınmak, azgelişmişlikten kurtulmak bu toplumların tüm güçleriyle başarmak istedikleri bir savaşa benzemektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz. – Kalkınma ve büyüme nedir? – Kalkınma ve büyüme arasında nasıl bir fark […]

02. Bankacılıkta Hizmet Kavramı Google

Bu ünite, banka hizmetlerini, banka hizmetlerinde satın alma davranışlarını, hizmet türlerini ve çağımızdaki gelişmeleri, gün geçtikçe yoğunlaşan rekabet koşullarında uygulanabilecek hizmet stratejilerini ve hizmet kalitesi kavramının bankacılıktaki boyutlarını doğru biçimde algılamanıza yardımcı olmaya çalışacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hizmet kavramının bankacılıktaki tanımı ve yeri ile müşterilerin satın alma davranışları açısından […]

02. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Google

21. yüzyılın ilk yıllarında yüzüncü yaşını kutlayan halkla ilişkiler diğer disiplinlerin yanında hala genç bir alandır. Halkla ilişkilerin bu göreli gençliği, alanın her geçen gün gelişiyor olması anlamına gelmektedir. Uygulamaların gücü, açık ve demokratik bir toplumda bulunmayla ilişkilidir. Kamuoyunun öneminin artması, internet ve web ortamının olağanüstü yükselişi ile dünya çevresindeki milyonlarca insanın sınırsız bir iletişimle […]

02. İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Uygulama Alanı Google

Bu ünitede önce, ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen temel kanunlar sistematize edilerek size tanıtılacaktır. Daha sonra, Türkiye’de bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanının sınırları çizilecektir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun düzenleme alanına hangi işler ve iş ilişkilerinin, kimlerin ve hangi işyerlerinin girdiği örneklendirilerek açıklanacaktır. Ünitenin son ana başlığı altında ise; bir […]

02. İşletme Bilgi Sistemleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilindiği gibi, yönetim işlevleri, yöneticinin ne yapacağını ve amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, vb. işletme kaynaklarının nasıl yönetileceğini açıklar. İşletme kaynakları ve yönetim işlevleri arasındaki bu ilişki sistem olarak işletmeyi oluşturur. Çağdaş işletmelerdeki karmaşıklığa son vermek ve faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla “İşletme Bilgi […]

02. Sosyal Algı Google

Algı, başka insanları ve olayları tanıma ve anlama biçimimizdir. Dolayısıyla algı açısından; sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz önemli değil, başkalarının sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz hakkındaki düşünceleri önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Başkalarıyla ilgili izlenimlerimizin nasıl oluşturduğumuzu açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin izlenimlerin nasıl bütünleştirildiğini açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin yargılarımızı bozan algısal yanlılıkları tanımlayabilecek, […]