Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

04. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Google

Bu ünitede tüketici pazarlarının tanımı yanı sıra bu pazarların tüketici satın alma davranışı ile ilişkisi incelenmektedir. Tüketici davranış kapsamı altında değerler ve güdüler, ihtiyaçlar, kişilik ve yaşam tarzları ele alınmakta ve tüketici psikografik özelliklerinin farklı boyutlar altında toplanıp pazar bölümlemesi gerçekleştirilmektedir. Tüketici tutumlarının hangi işlevlere sahip olduğu açıklanmakta ve tüketici tutumlarındaki etki hiyerarşileri ortaya konmalıdır. […]

05. Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları Google

Bu ünitede endüstriyel Pazar kavramı tanımlanarak endüstriyel pazarda görülen alıcı davranışları incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Endüstriyel Pazar kavramını tanımlamak, – Endüstriyel pazarın nitelikleri ve pazar türlerini açıklamak, – İşletmelerde satın alma merkezi kavramı belirlemek, – Endüstriyel müşteri, davranışları ve alıcıları etkileyen faktörleri açıklamak, – Endüstriyel satın alma karar süreci ve satın alma […]

06. Konuşmanın Yapısını Oluşturma ve Konuşmayı Etkili Kılma Google

İknacının konuşmasını yaparken öncelikli olarak geçerli ve etkili bir başlık seçmesi, genel amacını hedefleri doğrultusunda belirlemesi, özel amaçları öncelik sırası dahilinde betimlemesi gerekmektedir. Dinleyicilerin analizi sürecinde, konuşmacının izleyici merkezli bir perspektifte düşünerek, kendisine sorması ve yanıtını kesinleştirmesi gereken bazı temel sorular bulunmaktadır. İzleyici analizinde demografik ve psikografik analiz türüne ve durumsal izleyici analizine başvurulmaktadır. Bu […]

06. Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi Google

Bu ünitede İşletmelerin içinde bulunduğu pazarın, sayısal ve sayısal olmayan yönleriyle analizi yer almaktadır. Pazar analizi, kalitatif pazar analizi, tüm pazar analizi ve pazar alanı analizi olmak üzere üç ayrı bölümde incelenmektedir. Talep tahminleri, talebin iktisat biliminde açıklanmasından farklı olarak tüketici algılama ve tutumlarını da içine alır biçimde pazarlamaya uygun olarak açıklanmaktadır. Pazar bölümleme süreci […]

07. İkna Edici Konuşma Google

İkna edici konuşma bir sanattır ilkesinden yola çıkılarak bu bölümde, ikna edici konuşma perspektiflerine ve bu tarz bir konuşma planı hazırlanırken üzerinde düşünülmesi gereken konulara değinilmektedir. İkna edicinin konuşmasını yaparken üstlendiği sorumluluklar, izleyiciye sunması gereken imkânlar konuşmanın istendik yönde etki yaratmasını sağlayan etmenler arasında yer almaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ikna edici konuşma kavramını […]

07. Ürün Planlama ve Geliştirme Google

Bu ünitede ürün kavramı genel olarak anlatıldıktan sonra, ürünle ilgili çeşitli temel kavramlar ele alınacaktır. Özellikle marka, ambalaj, etiket, ürün güvencesi ve servis konuları ürün kavramının bütünleyicisi olarak incelenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin özellikleri ve pazarlama stratejileri ele alınmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Ürün ve ürünle ilgili temel kavramları açıklamak, – Ürünleri sınıflandırmak, – Yeni […]

08. İkna Edici Konuşmanın Düzenlenmesi ve Planının Oluşturulması Google

Konuşmanın yapısını oluştururken dikkate alınması gereken modeller; problem çözme, karşılaştırmalı fayda, ölçüt-doyum, artık model ve güdüleyici modeldir. Bu bölümde, tüm bu modellerin tanımına ve ikna edici konuşma açısından önemine değinilmektedir. Konuşma girişleri hazırlanırken, konuşmanın etkisini pekiştirecek ifadeler ve uygulanması önerilen teknikler, konuşmanın gerektiği biçimde sonuçlandırılmasında rol oynarlar. İzleyici tutumlarını uyumlaştırmak ve izleyicilerin dikkatlerini istendik yöne […]

08. İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları Google

Bu ünitede, işletmelerde fiyat ve fiyatlandırma politikaları temel kavramlar olarak ele alındıktan sonra, fiyat kararlarında etkili olan başlıca etkenler ve fiyat kararlarında uygulanan sistemler ele alınmıştır. Daha sonra gerçek pazarlarda uygulanan fiyat politikaları ayrı ayrı incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Fiyat bileşenine ilişkin temel kavramları açıklamak, – Pazarlama karmasında fiyatın yeri ve önemini […]

09. Halkla İlişkiler ve İletişim Terimleri Sözlüğü Google

A A Tipi Kişilik: Rekabetçi, işkolik, aceleci sabırsız, yüksek sesle ve hızlı konuşan, hızlı yemek yiyen, sürekli zamana karşı yarışan özellikler gösteren kişiler. Alıcı: Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitle. B B Tipi Kişilik: Gevşek, sakin, esnek, olayları olduğu gibi kabul eden, zaman baskısı yaşamayan, kolay sinirlenmeyen, sakin ve düzenli çalışma […]

09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Google

Ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı ve rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz pazarlama ortamında işletmelerin “ne sunduğu” yanında “nasıl sunduğu” başarı faktörlerinden biridir. Başka bir deyişle, ürünlerin nerelerde, nasıl ve ne zaman satışa sunuldukları farklılaştırıcı bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Bir ürünün/hizmetin üreticiden tüketiciye akışını inceleyen pazarlama kanalları, işletmelerin “pazarlama karmalarının” dört elemanından biridir. Bu ünitede pazarlama […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >