Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. İdarenin Yetkileri Google

Bu ünitede İdareye üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için tanınan ve kamu gücünden kaynaklanan üstün yetki ve ayrıcalıklar konusunda bilgi verilmektedir. İdarenin icrai nitelikte işlemler yapabilme yetkisi dışında kalan düzenleme, örgütlenme, yaptırım uygulama, mal edinme, kamu alacaklarını tahsil etme gibi belli başlı yetkileri de incelenmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devlet Memurları Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında […]

06. İletişimde Empati ve Dinleme Becerisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimde empati kavramını tanımlayacak, – Benlik analizi modelini tanıyacak, çeşitli benlik rolleriyle empatik iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayacak, – Empatik iletişim açısından iletişim türleri ve davranışlarına ilişkin örnek uygulamaları tartışabilecek, – Dinleme becerisinin iletişimdeki önemini, etkin dinleme tür ve tekniklerini açıklayabileceksiniz. Evlilikte en önemli sorun ‘iletişimsizlik’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi […]