Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Felsefe Nedir? Google

Felsefe, dünyaya ilişkin algısal deneyimlerin “ötesine geçerek” veya “üstünden bakarak” dünyayı veya varoluşu anlama ve anlamlandırma etkinliklerinden veya alanlarından biridir. Felsefe esas olarak düşünmeye ve sorgulamaya istekli insanların aralarında gerçekleştirdikleri ve zihinsel alış-veriş süreçleri içinde karşılıklı tartışmalarla ortaya çıkabilecek dinamik bir olgudur. Felsefe cansız, soyut kelimeler yığını olmaktan ziyade; düşünen, fikir üreten ve fikirlerini birbirine […]

01. Gelişimin Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklayabilecek, – gelişimi ortaya çıkaran belirleyicilerin rolünü kavrayabilecek, – gelişimsel süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayabilecek, – yaşamın başlangıcından ölüme kadar olan gelişim sürecini, gelişim dönemleri çerçevesinde açıklayabilecek, – yaşam dönemlerinde gerçekleştirilmesi beklenen gelişim ödevlerini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Değişim Süreci Olarak […]

01. Öğrenci Kişilik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamını kavrayabilecek, – doğru bir rehberlik anlayışı geliştirebilecek, – eğitimci olarak görev yaparken öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında kendisine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerine ve rehberliğe karşı olumlu bir tutum geliştirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

01. Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitim, öğretim ve öğrenme kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi belirleyebilecek, – formal ve informal eğitimi ayırt edebilecek, – öğrenmenin ortak özelliklerine uygun örnekler verebilecek, – öğretme kavramının öğretimle olan ilişkisini kurabilecek, – öğrenmenin gerçekleşmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklayabilecek, – öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü ve önemini çeşitli öğretim […]

01. Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar, Amaçlar ve Eğitim İlkeleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitim alanındaki kimi temel kavramların önemini kavrayabilecek, – bu kavramların içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçlarını kavrayabilecek, – okulöncesi eğitim uygulamalarında esas olarak kabul edilen temel ilkeleri kavrayabilecek, – her ilkenin sınıfta nasıl hayata geçirileceğini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Okulöncesi Eğitimde Temel […]

01. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilgi kavramını ve bilginin türlerini tanıyacak, – bilgi edinmede ve bilimsel çalışmada yöntem kavramının önemini görecek, – çeşitli yönleri ve nitelikleriyle bilimsel çalışmayı ve bilim kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel sonuçların niteliklerini öğrenebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Bilgi ve Çeşitleri Bilim Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Özet Değerlendirme Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu […]

01. Sosyal Psikoloji Nedir? Google

Bu ünitede sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler ele alınacaktır. Aşağıda amaçlar kısmında verilen sorular doğrultusunda üniteyi okumanız, metin içinde ve sonunda verilen soruları yanıtlamanız sosyal psikoloji disiplininin ne olduğu, nelerle uğraştığı ve hangi yöntemleri kullandığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu […]

01. Sosyolojiye Giriş ve Yöntem Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bir disiplin olan sosyolojiyi tanımlayacak, – toplumsal yaşamdaki yerini tartışabilecek; temel ilgi odağını, grup ilişkilerindeki önemini ve amacını açıklayacak, – sosyolojinin alt dallarını tanımlayacak, – sosyolojinin kullandığı yöntem ve bilimsel araştırmada takip edilmesi gerekli aşamaları örneklerle tartışabileceksiniz. On beş yaşındayken Willie Basket, […]

02. İknaya Tarihsel Bakış ve İknanın Toplumsal Hayattaki Yeri Google

Antik Yunan’da en büyük araştırmacılardan birisi olan ve iknanın günümüze değin uzanan hikayesinde en çok adı geçen kuramcılardan biri olan Aristo’dan başlayarak ikna kavramı iletişim sürecindeki yerini almıştır ve çağdaş iknanın temelleri Antik Yunan’da atılmıştır. Bu bölümde Aristo’nun ikna ile ilgili olarak geliştirdiği artistik kanıtlara değinilmektedir. Bunun yanı sıra alanında uzman olmak isteyen ya da […]

02. Paranın Zaman Değeri Google

Ekonomik yaşamın en iyi bilinen gerçeği, paranın kıt olduğu ve gittikçe artan maliyetidir. Bu bölümde gerek bireylerin gerekse kurumların finansal kararlarının temelini oluşturan ve finansal sistemle birlikte ekonomiyi doğrudan etkileyen paranın zaman değeri kavramı ve hesaplanması üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: – Paranın zaman değerini açıklayabilmek, – Basit faiz […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >