Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İdare Hukuku      Ünite 9      26 Ağustos 2009 Ara     

09. İdare Teşkilatı

Bu ünitede, ilk olarak, merkezi idarenin başkent ve taşra teşkilatları ve merkezi idarenin tümünü ilgilendiren konularda sürekli olarak çalışma yapan yardımcı kuruluşlar incelenmektedir.

Daha sonra, yerinden yönetim sisteminin belli bir yöre itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan il, belediye ve köy idareleri ve teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzelkişiliği ve merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi sonucu ortaya çıkan, hizmet yerinden yönetim kuruluşları konusunda bilgi verilmektedir.

1982 Anayasası’nın yürütmeye ilişkin hükümleri ile ünite içinde sözü edilen kanunların ilgili hükümlerini incelemeniz ve birkaç Danıştay ve Sayıştay kararı örneği okumanız yararlı olacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığınızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız:
– Merkezden yönetim idarelerinin merkez ve taşra teşkilatının yapısını açıklayabileceksiniz.
– Yerel yönetimlerin görev, yetki ve organlarını saptayabileceksiniz.
– Kamu kurumlarının ortak özelliklerini belirleyebileceksiniz.
– Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının ortak niteliklerini tespit edebileceksiniz.

Örnek Olay

A Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Bayan F, baro levhasına yazılmak amacıyla E Barosuna başvuruda bulunur. Bu istemi Baro Yönetim Kurulu’nca kabul edilir ve adayın levhaya yazılması hakkındaki karar, karar tarihinden 5 gün sonra onaylanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Ancak Adalet Bakanlığı, bu kararı, Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, . . . avukatlıkla birleşemez. “hükmünü gerekçe göstererek onaylamaz.
(Danıştay 8. Daire Kararı, E: 1999/801, K: 1999/5772).

– Olaydaki idareleri tespit ederek, Türk İdare Teşkilatı içindeki yerlerini tespit ediniz. (Bu tespiti yaparken, Ünite 1’deki şemadan yararlanabilirsiniz. )
– Adalet Bakanlığı ve Baro arasındaki ilişkinin hukuki niteliği nedir? Söz konusu olan ilişki hiyerarşi mi, yoksa idari vesayet midir?

Anahtar Kavramlar

– Merkez teşkilatı
– Taşra teşkilatı
– Bakanlık
– Bakan
– Bakanlar Kurulu
– Başbakanlık
– Başbakan
– Cumhurbaşkanı
– Danıştay
– Sayıştay
– Milli Güvenlik Kurulu
– Devlet Planlama Teşkilatı
– Vali
– Kaymakam
– İl İdare Kurulu
– İlçe İdare Kurulu
– İl Özel İdaresi
– İl Genel Kurulu
– İl Daimi Encümeni
– Belediye
– Köy
– Köy Derneği
– İhtiyar Heyeti
– Mahalle
– Hizmet yerinden yönetim kuruluşu
– Kamu tüzelkişiliği
– Vesayet denetimi
– Meslek kuruluşu
– Özerk bütçe

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Merkezi İdare
Bağlantı
Yerinden Yönetim İdareleri
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

Giriş

Önceki ünitelerde incelenen idari faaliyetler, idare teşkilatı içinde yer alan birimler tarafından yerine getirilmektedir. İdare teşkilatı, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre oluşturulmuştur. Merkezden yönetim ilkesi gereğince merkezi idare ve taşra teşkilatı bulunmaktadır. Ayrıca merkeze yardımcı kuruluşlar da merkezi idare içinde kabul edilirler. Yerinden yönetim idareleri ise yer bakımından ve hizmet bakımından olmak üzere iki ana kısımda incelenirler. Yer bakımından yerinden yönetim idarelerine yerel yönetimler; diğerlerine ise kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları denilmektedir.