Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 7      3 Nisan 2011 Ara     

07. Okulöncesi Dönemde Eğitim Araç-Gereçleri

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– eğitim ortamlarında kullanılan “eğitim aracı” ile “eğitim gereci” arasındaki farkı anlayabilecek,
– okulöncesi dönemde eğitim araç-gereçlerinin önemini kavrayabilecek,
– okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin çeşitlerine örnekler verebilecek,
– okulöncesi eğitimde araç-gereçlerin kullanılma amaçlarını açıklayabilecek,
– okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçleri hazırlama ilkelerini kavrayabilecek,
– okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin seçimini etkileyen etmenleri gerekçeleriyle açıklayabilecek,
– okulöncesi eğitimde yararlanılan çeşitli eğitim araçlarının ve gereçlerinin kullanılma üstünlüklerini ve sınırlılıklarını değerlendirebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Okulöncesi Dönemde Eğitim Araçlarının Önemi
Bağlantı Araç ve Gereçleri/Materyalleri Hazırlama İlkeleri
Bağlantı Eğitim Ortamında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması
Bağlantı Eğitim Araç-Gereçlerinin Seçimini Etkileyen Etmenler
Bağlantı Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Araç ve Gereçlerin Kullanımı
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçleri inceleyiniz.
– Okulöncesi eğitimde kullanılan araçları hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırınız.
– Okulöncesi eğitimde araçların ve gereçlerin/materyallerin programa uygunluğunu gözlemleyiniz.
– Okulöncesi eğitimde kullanılan araçları ve gereçleri/materyalleri tanımaya çalışınız ve nerelerde kullanıldığını araştırınız
– Araç ve gereç/materyal yapımında bilgi ve yeteneklerinizi genişletici araştırmalar yapınız.

Üniteyi çalışırken:
– Okulöncesi eğitimde etkinlikleri çeşitli araç-gereçlerle desteklemenin çocuğun gelişim alanları üzerindeki etkilerini araştırınız.
– Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerini göz önüne alarak derslerinizde kullanacağınız araç-gereçlerin seçiminde dikkat etmeniz gereken ilkeleri sıralayınız ve bunları bu ünitede ve diğer kaynaklarda verilenlerle karşılaştırınız.

Sorun Tanımı

Zübeyde Hanım Anaokulu, 2002-2003 öğretim yılında üç sınıfı ile eğitime başlamış olan yeni bir okuldu. Yaklaşık on yıldır okulöncesi eğitim alanında çalışan Türkan Öğretmen, okulun hem öğretmeni hem de yöneticisi idi. Diğer iki öğretmenin, Ayşe Öğretmen ile Güzin Öğretmen’in, mesleklerinde ikinci yılı idi. Üç öğretmen, 2002-2003 öğretim yılı başlamadan yıllık etkinlik programını yapmak amacıyla bir araya geldiler. Türkan Öğretmen, bu toplantıdan birkaç gün önce iki öğretmenden Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Okulöncesi Eğitim Programını incelemelerini istemişti.

Toplantıda üç öğretmen, Okulöncesi Eğitimi Programı doğrultusunda, kendi okullarının ve okulun bulunduğu çevrenin özelliklerini de dikkate alarak ve konu uzmanlarınca yapılmış yıllık plan örneklerinden de yararlanarak, önce amaçları ve öğrencilere kazandırılacak davranışları yazdılar. Daha sonra da, bu amaçlara dönük etkinlikleri gerçekleştirme sırasında izleyecekleri öğretme-öğrenme yaklaşımları ile kullanacakları yöntem ve teknikleri tartıştılar. Herkes bu konudaki görüşlerini söyledikten sonra, Türkan Öğretmen söz aldı:

– Arkadaşlar, bu yaş grubu çocuklarının özelliklerini biliyorsunuz. Onlar, öncelikle somut şeyleri, yani gördüklerini, dokunduklarını daha kolay öğrenirler. Kendilerinin doğrudan katıldıkları, kendilerinin yaptıkları, kendilerinin denedikleri etkinliklerdeki öğrendikleri daha kalıcıdır. O nedenle, yapacağımız etkinlikler sırasında, hangi yöntem ve tekniği kullanırsak kullanalım, onları çeşitli eğitsel araç-gereçlerle desteklemek zorundayız.

– “Haklısınız, Türkan Öğretmenim!” dedi, Ayşe Öğretmen, “Ben sınıfları gördüm, her sınıfta birçok oyuncak var; örneğin, çok çeşitli yap-boz kartları var, hatta bir televizyon ve bir de radyo-teyp var, onlardan yararlanırız.

– Türkan Öğretmen: “Evet, onlar da olabilir, ama benim sözünü ettiğim, eğitim araç-gereçleri. Her sınıfta yazı tahtası da var, bez pano da var, hatta okulumuzda bir bilgisayar ile bir de tepegöz var. Ama bunlar tek başına yeterli mi? Örneğin, televizyonu nasıl ve ne zaman kullanacağız? Teybi hangi amaçla ve neyle kullanacaksınız? Demek istediğim, bu araçlar sınıfta olabilir ama bunlarla ne yapacağız, bunlardan nasıl yararlanacağız? Örneğin teypte kullanacağımız bir ses kasetinin içeriği ne olacak, panoya ne zaman, ne asacağız? Bunları kim, nasıl düzenleyecek?”

– Güzin Öğretmen: “Türkan Hanım, haklısınız. İsterseniz şöyle yapalım. Okulumuzda eğitim ortamlarında yararlanabileceğimiz araçlarımızı artık biliyoruz, yapacağımız etkinlikler de belli. Biz bu konuda araçların yardımıyla etkinlikler sırasında kullanabileceğimiz eğitim gereçleri ile ilgili bir hazırlık çalışması yaparak öneriler geliştirelim ve üç gün sonra yeniden toplanalım. ” Türkan Öğretmen ve Ayşe Öğretmen de bu öneriyi kabul ettiler.

Giriş

Okulöncesi eğitimin temelinde çocuğun dünyayı ve yakın çevresini algılaması ve çeşitli araçlarla deneyimler kazanması esastır. Bu dönemde çocuğa yönelik etkinliklerin başarılı olarak gerçekleştirilmesi, eğitim ortamında kazanılması beklenen davranışların gerektirdiği her türlü öğenin bulunmasına ve bunların uygun biçimde kullanılmasına bağlıdır. Öğretmen, çocuğun dikkatini çekecek, katılımını sağlayacak, planlarını uygulayabilecek, anlamlı ve kalıcı yaşantılar oluşturabilecek bir eğitim ortamı oluştururken, somut öğrenme ortamı yaratmalı ve çocukların bu ortamda birçok araç ve gereçleri/materyalleri kullanmalarını sağlamalıdır.

Okulöncesi dönemde eğitimin niteliğini artırmak için şu dört ilkeye uyulmalıdır:
1. Okulöncesi eğitim programı çocukların gelişimlerine yönelik hazırlanmalıdır.
2. Okulöncesi eğitimde etkinliklerin uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler bu yaş grubunun özelliklerine göre seçilmelidir.
3. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araç-gereçlerin niteliği ve çeşitliliği çocuk grubuna uygun olmalıdır.
4. Okulöncesi dönemde çocuğun gelişimi bir bütün olarak izlenmeli, etkinlikler sırasında çocuğun bireysel ve grupiçi davranışları gözlenip değerlendirilmeli ve bu izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre eğitim programında, etkinliklerde, yöntem ve tekniklerde, ortamlarda ve araç-gereçlerde gerekli yeniden düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu ünitede, önce okulöncesi eğitimde araç-gereçlerin/materyallerin hazırlanması ve önemi üzerinde durulmuş, daha sonra araç-gereçlerin sınıflandırılması ve özellikleri; araç-gereçleri seçerken ve hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar ile uyulması gereken kurallar ve son olarak da araç-gereçlerin etkili kullanımları üzerinde durulmuş ve çeşitli örnekler verilmiştir.