Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Hukuku      Ünite 6      24 Mart 2012 Ara     

06. Sigorta Akdi (Sözleşmesi)

Sigorta akdi

Sigortanın önemi, tarihsel gelişimi ve sigorta akdinin unsurları ve kuruluşu daha önceki ünitelerde açıklanmıştı. Karşılıklı akit niteliğinde olan sigorta akdinin taraflar açısından birtakım hükümleri vardır. Gerçekten de sigorta akdi taraflara birtakım borç ve yükümlülükler yüklemekte ve taraflara birtakım haklar sağlamaktadır. Sigorta akdinin bu hükümlerinin ve de akdin sona ermesinin de sigortanın sosyal hayattaki önemi göz önünde bulundurulduğunda bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu ünitede sigorta akdinin hükümleri ve sona ermesi ile sigorta akdinde zamanaşımı üzerinde durulacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgilere sahip olacaksınız:
– Sigorta akdinin sigorta ettiren açısından hükümleri nelerdir?
– Sigorta akdinin sigortacı açısından hükümleri nelerdir?
– Sigorta akdi nasıl sona erer ve zamanaşımı süresi ne kadardır?

Örnek Olay

Fulya K. 30.000 YTL değerindeki otomobilini hırsızlığa karşı sigortalatmak üzere 11.06.06 tarihinde S sigorta şirketinin acentesine başvurmuştur. 16.06.06 tarihinde acente ile Fulya K. arasında yapılan sigorta sözleşmesi ile ilk primin ödenme tarihi olarak 20.06.06 tarihi belirlenmiştir. Fulya K. ilk primi 20.06.06 tarihinde acenteye ödemiş ve karşılığında sigorta poliçesini teslim almıştır. Bu arada Fulya K. 30.07.06 tarihinde otomobilini Bahriye G.’ye satmış, ancak sigorta şirketini satımdan haberdar etmemiştir. Otomobilin 27.08.06 tarihinde çalınması üzerine Bahriye G. 29.08.06 tarihinde sigorta şirketine başvurarak sigorta tazminatının ödenmesini talep etmiştir. S sigorta şirketi ise acentesinin prim tahsil etmeye yetkili olmadığını, bu nedenle sigorta tazminatı ödemekle yükümlü olmadığını ve sigorta himayesi başlamış olsa dahi Fulya K.’nin satım işlemini bildirmeyerek ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle akitten caydığını bildirmiştir. Tarafların iddialarının yerinde olup olmadığını bu üniteyi çalıştıktan sonra tayin edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

– Karşılıklı Akit
– Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta
– Meblağ Sigortası
– İhbar Yükümlülüğü
– Primin Tenzili
– Sigorta Himayesini Sağlama Borcu

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Sigorta Akdinin Hükümleri
Bağlantı Sigorta Akdinin Sona Ermesi ve Zaman Aşımı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları