Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Pazarlama Yönetimi      Ünite 3      20 Mayıs 2009 Ara     

03. Pazarlama Araştırması

Bu ünitede pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma sürecinde yer alan aşamalar ve pazarlama araştırmasının özel türleri açıklanacaktır. Pazarda çeşitli faktörlerdeki değişimi izlemek, olası fırsat ve tehditleri öngörmek, uygun stratejileri geliştirmek üzere geçerli ve güvenilir bilgiye sahip olmak pazarlamada önem taşıyan bir diğer husustur. Pazarlama araştırması, bu bağlamda gerekli ve doğru bilginin toplanmasını, analizini ve yorumlanmasını sağlar. Bilginin “doğru” olması, pazarlama araştırmasının bilimsel kriterlere göre planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini gerektirmektedir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi okuduktan sonra;

– Pazarlama araştırmasını tanımlamak,
– Pazarlamada araştırmasının önemini açıklamak,
– Araştırma sürecindeki aşamaları sıralamak,
– Tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerini sıralamak,
– Veri kaynaklarını açıklamak,
– Birinci dereceden verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemleri sıralamak,
– Anket formunun hazırlanmasında uyulması gerekli ilkeleri sıralamak,
– Ankette yer alan soru türlerini sınıflandırmak,
– Projeksiyon yöntemini ve pazarlamada hangi amaçla kullanıldığını açıklamak,
– Ölçekleme yöntemini ve pazarlamadaki kullanım amacını belirtmek,
– Pazarlama araştırmasının özel türlerini sıralamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Heinrick Biracılık

A. B. D. ‘nin Göller bölgesinde faaliyette bulunan Heinrick şirketi, kuzey eyaletleri içinde en büyük bira üreticisidir. Şirket, güney eyaletlerine de hitap edebilmek amacıyla, güneyde faaliyette bulunan Triangle isimli bir bira firmasını devralmıştır. Pazar payı % 8-10 civarında olan Triangle firmasının satış kayıtları incelendiğinde, satışlarında bir azalma olduğu görülmektedir. Heinrick’in yöneticileri güney eyaletlerine sürülecek biralarda, Heinrick markasını kullanmaya karar vermiştir. Bunun içinde firmanın yönetiminde değişiklikler yapılmış ve markanın pazara sunumu kampanyası için Heinrick’in merkezinden satış elemanları gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda reklam ve halkla ilişkiler programları planlanmış ve aşağıdaki karar alınmıştır. Heinrick yöneticileri, güney eyaletlerine sunulacak yeni markanın tüketici imajını ölçmek için bir araştırma firmasından gerek tanıtım aşamasında ve gerekse daha sonraki duruma ilişkin bir araştırma yapmasını istemiştir. Bunun üzerine araştırma firması bir anket yapmış ve aylara göre aşağıdaki sonuçları almıştır. Araştırma sonuçlarına göre, son dönemin bitiminde Heinrick reklamının tüketici üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde olduğu ve bira içenlerin büyük bir miktarının da bu mamulü denedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak bütün bunlara rağmen satışlar hala tatmin edici düzeyde değildir.

Anket sonuçları

İstenenler:

1. Yönetimin karşılaştığı problemi tanımlayınız.
2. Bu problemi çözmek için ne tür araştırma gereklidir?
3. Yapılacak araştırma amaç için yeterli midir?
Kaynak: Tokol, T. (1980). Pazarlama Araştırması, Bursa: Akademi.

Anahtar Kavramlar

– Pazarlama Araştırması
– Örnekleme
– Anket
– Gözlem
– Deney
– Projeksiyon
– Ölçekleme
– Dış Pazar Araştırması

İçindekiler

Bağlantı Pazarlama Araştırması
Bağlantı Pazarlama Araştırma Süreci
Bağlantı Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları

  • yavuz

    heinrcik firmasının pazarlama araştırmasının devamını nereden görebiliriz?