Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 3      2 Nisan 2011 Ara     

03. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yaklaşımları

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– okulöncesi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerini kavrayabilecek,
– öğrenme yaklaşımı (stratejisi) kavramının öğrenme-öğretme sürecindeki yeri, önemi ve kapsamını açıklayabilecek,
– çeşitli öğrenme yaklaşımlarını ve kullanım özelliklerini tanıyabilecek,
– çeşitli öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi sağlamadaki üstünlük ve sınırlılıkları bakımından değerlendirebilecek,
– öğrenme yaklaşımlarını dikkate alarak, öğrenme-öğretme durumlarını düzenlerken belli bakış açıları kazanabilecek,
– bir etkinliği en uygun öğrenme yaklaşımını kullanarak planlayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Okul Öncesi Eğitimde ÖğrenmeÖğretme Sürecinin Özellikleri
Bağlantı Öğretme (Öğrenme) Yaklaşımı: Tanımı ve Kapsamı
Bağlantı Sunuş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı
Bağlantı Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı
Bağlantı Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Öğretimde Planlama ve Değerlendirme kitabınızın 5, 6, 7 ve 12. ünitelerinde verilen bilgileri hatırlayınız.
– Yaklaşım (strateji), yöntem ve teknik kavramları arasındaki ilişkiyi düşününüz.
– Öğrenme yaklaşımlarının okulöncesi eğitimde nasıl kullanılabileceğini düşününüz.

Üniteyi çalışırken:
– Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan öğrenme yaklaşımlarının temel özelliklerini kavramaya çalışınız.
– Öğrenme yaklaşımlarının öğrenme-öğretme durumlarında nasıl işe koşulabileceğini anlamaya çalışınız.
– Özellikleri ayrıntılı bir biçimde açıklanan öğrenme yaklaşımlarını temel alan bir etkinlik planı hazırlamaya çalışınız.

Sorun Tanımı

Ayşe Öğretmen okulu bitirince bir okulöncesi eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır. Mesleğini çok seven Ayşe Öğretmen, iyi bir öğretmen olmak için çaba harcayarak, çocukların öğrenebilmesi için neyi, nasıl yapacağını en iyi bir biçimde planlar.

Ayşe Öğretmen bir gün yine okula gelir ve öğretmenler odasında otururken renklerle ilgili etkinlikleri düzenlemek için kullanacağı jelatin kağıtları kesmeye ve düzenlemeye başlar. Ayşe Öğretmenin yaptıklarını merakla izleyen diğer anasınıfı öğretmeni Zeynep Öğretmen, Ayşe Öğretmen’in yanına gider ve konuşmaya başlarlar.

Zeynep Öğretmen: Bugün ben de renklerle ilgili etkinliklere yer vereceğim. Ancak senin yaptıkların oldukça farklı görünüyor. Etkinlik sırasında bunları nasıl kullanacağınızı merak ediyorum.

Ayşe Öğretmen: Bugün renklerle ilgili etkinliği gerçekleştirirken buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını kullanmayı planlıyorum.

Zeynep Öğretmen: Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı mı? Daha önce hiç duymadım. Buluş yoluyla öğrenmenin nasıl bir yaklaşım olduğunu bana da anlatır mısın?

Giriş

Eğitimin en genel amaçlarından biri, bireylerde istenilen yönde davranış değişikliği kazandırmaktır. Eğitimde amaçlar, sağlıklı bir biçimde oluşturulan öğrenme öğretme süreci yoluyla davranışa dönüştürülmektedir. Bu açıdan istenilen öğrenmelerin oluşturulmasında, merkezi bir öneme sahip olan öğrenme-öğretme süreci, eğitim programının en işe vuruk öğesini oluşturmaktadır. Öğrenme-öğretme süreci, aslında, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin planlanmasını içermektedir. Bu bakımdan öğrenme-öğretme süreci, çocuklara istenilen davranışları kazandırmak için hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanılacağını, hangi araç-gereçlerden yararlanılacağını ve bu arada öğretmen ve çocukların neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Okulöncesi eğitimde çocuklara istenilen davranışların kazandırılması için çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel farklılıklarına uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan öğrenme ortamları oluşturmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle öğrenme-öğretme sürecinde, okulöncesi çocuğun öğrenme özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda çocuğun gereksinimleri, çocuğun gelişimindeki özel alıcı dönemler, çocuğun etkin katılımı, öğrenmenin çocuğun bildikleri üzerine oluşturulması, çocuğun kendi kendine öğrenmesinin desteklenmesi, oyunun çocuğun öğrenmesindeki katkısı, çocuğun öğrenmesinde ilgi, duygu ve tutumların dikkate alınması gibi kimi ilkeler göz önüne alınmalıdır. Bu ilkelerin ışığında okulöncesi eğitimde öğrenmenin gerçekleştirilmesi sürecinde, öğretmenlerin izleyecekleri kimi yaklaşımlar söz konusudur. Bir başka deyişle, çocuklarda istenilen öğrenmenin gerçekleşmesinde öğretmenlerin birtakım yaklaşımlardan yararlanmaya gereksinimleri vardır. Çünkü bu yaklaşımlar, öğretmenin öğrenmeyi gerçekleştirirken izleyeceği yolu belirlemesine, dolayısıyla öğrenmenin gerçekleştirilmesi sırasında yararlanacağı yöntem ve tekniklerin seçimine yardımcı olmaktadır.

Bu ünitede önce, okulöncesi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinin özellikleri ile öğrenme-öğretme süreci kapsamında yaklaşım kavramının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması verildikten sonra, öğrenme-öğretme sürecinde öğretmene yol gösterici olan ve onun işini kolaylaştıran belli başlı öğrenme yaklaşımları açıklanmıştır.