Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 2      1 Aralık 2011 Ara     

02. Toplumsal Kurumlar ve Aile

Toplumsal Kurumlar ve Aile

Toplumdaki değişmelere bağlı olarak sosyal kurumların yapı ve işlevlerimle de değişme görülür. Sosyal kurumlunu herhangi birinde meydana gelen değişme yada yaşanan sorun diğer kurumlarda da hissedilir. Sosyal kurumlar, farklı özellikler taşısalar bile genelde toplumların hepsinde bulunur. Bunların başlıcaları; aile, devlet, hukuk, eğitim, ekonomi, din ve ahlak kurumlarıdır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda;
– Ailenin karşılıklı etkileşim içinde okluğu toplumsal kurumlar hangileridir?
– Aile ile devlet arasındaki ilişki ve bu ilişkiyi düzenleyim kurallar nelerdir?
– Aile ile hukuk arasındaki ilişkinin temel dayanakları nelerdir?
– Aile ile eğitim arasındaki ilişkinin amacı ve önemi nedir?
– Aile ve ekonomi ilişkilerinde rol oynayan etkenler nelerdir?
– Aile ile din ve ahlak arasındaki ilişkinin toplumsal ilişkiler düzeni açısından önemi nedir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Korunması En Çok İstenen Kurum Aile

Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteğiyle yapılan “Türkiye’de muhafazakârlık” konulu araştırmanın sonuçları, proje yönetici Doç. Dr. Hakan Yılmaz tarafından, bir basın toplantısıyla açıklandı. Açıklama geniş yankı uyandırdı ve tüm medya kuruluşları konuya geniş yer verdi. Araştırma sonuçlarının bizimle yakından ilgili gördüğüm bir bölümünü sizinle de paylaşmak istedim.

15 ilden 1644 kişinin katılımıyla yürütülen bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre:
– Türk balkı korunması en gerekli kurum olarak aileyi görüyor. Bunu sırasıyla din, devlet ve millet izliyor.
– Korunması gereken değerlerin başında eşitlik ilkesi gelirken bunu sırasıyla özgürlük ve dayanışma izliyor. Araştırmaya katılanların çoğunluğu bayatlarının değişmesinden yana olduklarını belirtiyor.
– Kamuoyunun değişmesini isledikleri kurumların başında ekonomi geliyor. Bunu, sırasıyla devlet yapısı ve sosyal yapı izliyor.
– Gelenekler öncelikle aile ortamında daha sonra da okulda öğreniliyor. Gelenekler en çok aile hayatı ve katlın erkek ilişkilerinde etkili.
– Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu, kadın ve erkeklerin siyaset, iş ve aile hayatında, her bakımdan eşit olması gerektiği görüşünde.
– Araştırmada, Batı ve AB ilişkilerinde, en çok gençlerin ahlakının bozulması ve aile yapısının bozulması endişesi ortaya çıkıyor.

Bu araştırma; ailenin Türk toplumundaki ve diğer toplumsal kurumlar arasındaki öncelikli yerini ve önemini ortaya koyması açısından değerli.

Kaynak: www.haberturk.com/news/219970. html

Anahtar Kavramlar

– Aile
– Toplumsal Kurum
– Devlet
– Hukuk
– Eğitim
– Ekonomi
– Din ve Ahlak

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Aile ve Devlet
Bağlantı Aile ve Hukuk
Bağlantı Aile ve Eğitim
Bağlantı Aile ve Ekonomi
Bağlantı Aile, Din ve Ahlak
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Her toplumun kendine özgü bir yapısı ve bu yapıyı belirleyen özellikleri vardır. Toplumsal kurumlar bu özelliklerin temel unsurlarıdır.

Toplumsal kurumlar hep birlikte toplum düzenini oluşturacak şekilde uyumlu ve dengeli bir ilişki içindedirler. Toplumun sürekliliğini ve bütünlüğünü sağlayan onların arasındaki bu ilişki, iş birliği ve eş güdümdür.

Toplumsal kurumların herhangi birinde meydana gelen değişme diğer kurumları da etkiler. Toplumsal kurumlar farklı özellikler taşısalar bile genelde toplumların hemen hepsinde bulunur. Bunların başlıcaları; aile, devlet, hukuk, eğitim, din ve ahlak kurumlarıdır.

Aile tüm toplumlarda var olan evrensel bir kurumdur. Toplumdaki diğer toplumsal kurumların hepsi ile karşılıklı iletişim içindedir. Aile, hem toplumsal kurumların siyasal sosyal ve ekonomik olgularından etkilenir hem de ihtiyaç ve kaynakları ile onları etkiler. Ailenin toplumsal sistem içindeki yerini ve önemini anlayabilmek için onun diğer toplumsal kurumlarla ilişkilerini incelemek yararlı olacaktır.