Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 2      30 Mart 2011 Ara     

02. Bir Meslek Olarak Öğretmenlik

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilecek,
– kimi Avrupa, ülkelerindeki öğretmen eğitimine ilişkin uygulamaları açıklayabilecek,
– Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin durumunu değerlendirebilecek,
– Türkiye’de öğretmen yetiştirme modellerini açıklayabilecek,
– öğretmenlerin, hizmet içinde yetiştirilmesinin önemini kavrayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri
Bağlantı Kimi Avrupa Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi
Bağlantı Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu
Bağlantı Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Modelleri
Bağlantı Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Bu üniteye başlamadan önce:
– Çevrenizdeki öğretmenlerle öğretmenlik mesleğinin özelliklerinin neler olduğunu tartışınız.
– Türkiye’de, Cumhuriyet döneminde, öğretmen yetiştirmeyle ilgili geliştirilen modelleri araştırıp öğreniniz.
– Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini gerektiren nedenleri arkadaşlarınızla tartışınız.
– Daha ayrıntılı bilgi için ünite sonundaki kaynaklara başvurunuz.

Sorun Tanımı

Lise son sınıf öğrencisi olan Aysun ile Murat, bir çay bahçesinde oturup bir taraftan sohbet etmekte, bir taraftan da üniversite tercih formlarını doldurmaya çalışmaktadırlar. Aysun, öğretmen olmak istediğini ve bu nedenle tüm tercihlerini öğretmenlik programlarından yana yapacağını söyler. Bunun üzerine Murat, öğretmen olmak için öğretmen yetiştiren herhangi bir programda okumak gerekmediğini ve “her bilenin, bildiğini rahatlıkla öğretebileceğini’ ileri sürerek Aysun’un yapacağı tüm tercihlerin boşa gideceğini söyler.

Ayrıca Murat, komşularının oğlu Ömer’in mühendislik fakültesini bitirmesine karşın halen bir ilköğretim okulunda öğretmen olarak çalıştığını belirterek öğretmenliğin meslekleşemediğini ve herkesin bu işi yapabileceğini vurgular. Murat’ın bu konuşmaları Aysun’un kafasını iyice karıştırır. Tam bu sırada, yandaki masada oturan yaşlı bir bayan, Aysun’la Murat’ın yanına gelir ve onlara istemeyerek konuşmalarını duyduğunu söyler. Daha sonra da, kendisinin emekli öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenliğin hiç de Murat’ın söylediği gibi olmadığını ve bu görüşlerin çok eskilerde kaldığını; artık öğretmenliğin onurlu, kendine özgü kimi özellikleri olan ve özel bir eğitim gerektiren profesyonel bir meslek niteliği kazandığını belirtir.

Emekli öğretmenin konuşmaları sonucunda, Aysun’un gözlerinin içi parlar ve yapacağı tercihler konusunda ne denli haklı olduğunu düşünür. Bu kez Murat’ın kafası karışmıştır. Çünkü, Murat da öğretmenlik programlarını tercih edip etmeme konusunda düşünmeye başlamıştır.

Giriş

Öğretmenlik mesleğinin ilgi alanı “insan eğitimi’ olması nedeniyle, bu mesleğin ortaya çıkışı insanlık tarihi ile eş zamanlıdır. Ancak başlangıcından günümüze değin öğretmenlik mesleğinde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Önceleri amatör bir anlayışla herkesin yapabileceği bir iş olarak görülen öğretmenlik; günümüzde bilimsel, akademik ve uzmanlık yönlerinin önem kazandığı bir meslek statüsüne kavuşmuştur.

Öğretmenlik; mesleği, eğitim sektörü ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan, akademik çalışma ve meslekî formasyonu gerektiren profesyonel anlamda bir uğraşı alanıdır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenliğin yasal konumunu şöyle düzenlemektedir: Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim basamağında olursa olsun, öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır.

Bu yasa maddesi ile öğretmenlik mesleğinin, “özel bir uzmanlık alanı olduğu’ vurgulanmakta; mesleğe hazırlığın “genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon’ ile sağlandığının altı çizilerek öğretmen eğitimi lisans düzeyine çekilmektedir. Bu ünitede, öncelikle öğretmenlik mesleğinin özellikleri üzerinde durulmuş; daha sonra, öğretmen eğitimiyle ilgili olarak Avrupa ülkelerinden örnekler verilmiş, Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin durumu irdelenmiş, Türkiye’de öğretmen yetiştirme modelleri ve öğretmenlerin hizmetiçinde yetiştirilmesi konularından söz edilmiştir.