Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Perakende Mağaza Yönetimi      Ünite 1      16 Aralık 2009 Ara     

01. Perakende Mağazalarda Planlama

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesini içeren bir süreçtir. Perakende mağaza yönetimlerinin planlama sürecine özel bir önem vermeleri gerekir. Bunun sonucunda zaman, emek, para tasarrufu sağlayarak verimliliklerini artırabilirler. Ayrıca planlama ile tüm çabalarının ortak amaçlara yöneltilmesini sağlarlar ve daha sonra ellerindeki olanakların amaçlara yönelip yönelmediğini kontrol edebilmek için bir ölçüt oluşturmuş olurlar.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
– İşletmenin tanıtımının neden yapılması gerektiğini açıklamak,
– Perakende mağazalarının genellikle hangi amaçlara ulaşmaya çalıştıklarını belirlemek,
– Durum analizinin neden ve nasıl yapıldığını belirtmek,
– Perakende mağazalarının ne tür stratejiler izleyebileceğini özetlemek,
– Amaçlara ulaşmak ve stratejileri uygulamak için hangi faaliyet planlarının hazırlanacağını değerlendirmek ve
– Planlama sürecinin neden ve nasıl değerlendirileceğini açıklamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Örnek Olay

Hedef Kitlemiz Ne Olsun?

Bill ve Ann, kadın giysileri satan bir mağaza açmayı düşünmekte ve bu amaçla pazar araştırması yapmaktadırlar. Bu araştırma sırasında katıldıkları bir toplantıda karşılaştıkları Cincinati Üniversitesi’nde moda tasarımı yardımcı profesörü Phyllis Borcherding ve online bir kulüp olan Grand Style Women’s Club başkanlığını yürüten Susan Weber ile yaptıkları konuşmanın bir bölümü şöyle gelişmiştir: Phyllis Borcherding: “Büyük bedenli kadınlara yönelik perakende giysi pazarının 26 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğundan haberiniz var mı? Büyük beden, büyük bir pazar” der ve ekler: “Büyük beden sektöründe, lüks giysiler de dâhil olmak üzere, her türden niş pazar var. Büyük beden iş kadını giysilerinin yanı sıra, rahat ve sportif giysilerin de unutulmaması gerekir. Bu nedenle de perakende dünyası, yavaş yavaş sadece daha iri olmanın güzel giysilere para harcanmayacağı anlamına gelmediğinin farkına varmaya başlıyor. ”

Susan Weber, bu düşünce tarzını alkışlar. Ancak Weber, “Büyük bedenli kadınların çoğu, kendilerinin büyük bedenli olduklarını düşünmüyor. ” der ve “Girişimcilerin yalnızca büyük beden pazarına satış yapma konusunda ihtiyatlı olmaları gerektiğini” ilave eder. Weber, “Girişimcilerin en küçük bedenden en büyük bedene kadar herkese giysi sağlamasının daha akıllıca olacağına inandığını” ifade eder.

Buna karşılık, Borcherding, büyük beden damgasının etkisini kaybettiğini ileri sürerek, şunları söyler: “Büyük beden giymeniz fazla kilolu olduğunuz anlamına gelmez. Bazen kilolu değil, sadece daha irisinizdir, hepsi bu. ” Kimi markaların müşterilerine “seçenekli (alternatif) bedenleme” diye adlandırdıkları bir sistem sunduklarına ya da büyük beden reklamlarını yaptırmadıklarına dikkat çeken Borcherding, “Sadece 12 ile 20 beden arasında giysi sunuyorlar. Böylece her şey açıkça anlatılmış oluyor. ” der.

Susan Weber, sonuç olarak Bill ve Ann’e “Amerikalı kadınların yarısının 14 ya da daha büyük beden giydiğini” hatırlatır ve “Bu pazarı görmezden gelmenin hata olacağını unutmayın. ” der.

Kaynak: Bu örnek olay, Capital Girişimci Rehberi 2002’de yer alan “Aşırı Kilolulara Özel Giyim” s. 17-18’den esinlenerek hazırlanmıştır.

Anahtar Kavramlar

– Perakende Stratejisi
– Strateji
– Durum Analizi
– Taktik
– Misyon
– Rekabet Avantajı
– Vizyon
– Amaçlar

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı İşletmenin Tanıtımının Yapılması

Bağlantı İşletme Amaçlarının Belirlenmesi
Bağlantı İşletme Durum Analizinin Yapılması
Bağlantı İşletme Stratejilerinin Saptanması
Bağlantı İşletme Faaliyet Planlarının Hazırlanması
Bağlantı Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi
Bağlantı Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesi ve aralarından en uygun olanların seçilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Planlama süreci sonunda neyin, kim tarafından, niçin, ne zaman, nerede, nasıl ve hangi olanaklarla yapılacağı ortaya konur. Doğal olarak bu süreç, yönetimin ileriye dönük kararlar almasını ve bu kararları uygulamasını gerektirir. Planlamanın yönetime sağlayacağı yararların başında zaman, emek, para tasarrufu sağlanarak verimliliğin artırılması gelmektedir. Ayrıca planlama ile tüm çabaların amaca yönelmesi sağlanır ve eldeki olanakların amaca yönelip yönelmediğinin denetlenmesi için bir ölçüt oluşturulur. Planlamadan bu yararların sağlanabilmesi için bazı ilkelere uyulması gerekir. Gerçi “en kötü plan bile plansızlıktan iyidir” denir. Fakat işletmeler sadece gerçekçi bir amaca yönelmiş, tüm seçenekler değerlendirilerek en iyisi seçilmiş, örgüt ve çevre koşullarına uyum sağlanmış, ekonomik, en uygun süreyi kapsayan, kaynakları en iyi şekilde kullanan bir planla başarılı olabilirler.

Planlama sürecini ve bu süreç sonunda ortaya çıkan planları kapsadıkları zaman süresi, hazırlandıkları örgüt düzeyi, tip, nitelik gibi çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkündür. Kapsadıkları zaman süresi açısından planlar, kısa vadeli (en çok 1 yıl), orta vadeli (1-5 yıl) ve uzun vadeli (en az 5 yıl-stratejik) planlar olarak sınıflandırılır. Hazırlandıkları örgüt düzeyi açısından planlar, üst düzey yönetim (orta ve uzun vadeli-stratejik- planlar), orta düzey yönetim (taktik ve operasyonel planlar), alt düzey yönetim (günlük, operasyonel planlar) planları şeklinde sınıflandırılır. Tiplerine göre planlar, programlar, bütçeler, yönetmelikler, prosedürler, iş akış diyagramları, politikalar; niteliklerine göre ise, projeler, taktikler, stratejiler, uygulamalar (operasyonlar) olarak sınıflandırılır.

Kitabınızın bu ünitesinde perakende mağazalarda yapılacak planlama, stratejik, uzun dönemli ve kapsamlı bir planlama süreci çerçevesinde incelenecektir. Stratejik planlama, üst yönetimin uzun ve orta vadeli amaçlarına ulaşılması için gerekli kaynakların nasıl, nereden elde edileceğini ve geliştireceğini ve gerekli koşulların nasıl oluşturulacağını belirleme sürecidir. Bu süreç, işletmenin güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte, dış ve iç çevresel koşullarının bir bütün olarak ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini gerektirir. Stratejik planlama sürecinin ilk aşamasını işletmenin tanıtımının yapılması oluşturmaktadır. Bu aşamada işletmenin misyonu ve vizyonu belirlenir, işletme sahibinin ya da yönetimin temel inançları ve iş yapma anlayışı ve sonuçta değerler tanımlanır.

İkinci aşamada pazar ve finansal performans kadar, sosyal ve kişisel alanlarda orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenir. Üçüncü aşamada, işletmenin dış ve iç çevresel koşulları ile işletmenin güçlü ve zayıf olduğu alanları içeren şu andaki durumu analiz edilir. Bunun sonucunda çevresel fırsatlar ve tehditler tanımlandıktan sonra, amaçlara ulaşmayı sağlayacak genel ve özel stratejiler saptanır. Son olarak da, stratejilerin hayata geçirilmesini mümkün kılacak faaliyet planları hazırlanır. Şimdi bu aşamaları ayrıntılarıyla inceleyelim.