Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 1      9 Haziran 2009 Ara     

01. Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar, Amaçlar ve Eğitim İlkeleri

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– okulöncesi eğitim alanındaki kimi temel kavramların önemini kavrayabilecek,
– bu kavramların içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek,
– okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçlarını kavrayabilecek,
– okulöncesi eğitim uygulamalarında esas olarak kabul edilen temel ilkeleri kavrayabilecek,
– her ilkenin sınıfta nasıl hayata geçirileceğini kavrayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar
Bağlantı Okulöncesi Eğitimin Temel Amaçları
Bağlantı Okulöncesi Eğitimin Temel İlkeleri ve Bu İlkeler Doğrultusunda Öğretmenden Beklenenler
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Gelişim ve Öğrenme kitabınızdan ve ilgili diğer kaynaklardan yararlanarak çocuğun gelişim dönemlerini ve bu dönemlerdeki bedensel ve zihinsel etkinlikleri ile ilgili bilgileri hatırlayınız.
– Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi ile ailesinin ve çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel vb. konumu arasındaki ilişkiyi düşününüz.
– Çocuğun gelişiminde okulöncesi eğitimin önem ve işlevini düşününüz.
– Okulöncesi eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinin çocuğun izleyen yaşamındaki önemini yorumlayınız.

Üniteyi çalışırken:
– Ünitede açıklanan temel kavramların anlamlarını farklı kaynaklardan da öğreniniz.
– Okulöncesi eğitimde çocuk merkezli eğitim uygulamalarının nasıl geliştirilebileceğini anlamaya çalışınız.
– Okulöncesi eğitim alanındaki temel eğitim ilkelerinin uygulanmasında almanız gereken önlemleri örneklendirerek kavramaya çalışınız.

Sorun Tanımı

Bir anaokuluna öğretmenlik uygulaması için giden öğretmen adayları, ders arasında kendi aralarında konuşuyorlardı:

– Elif: Arkadaşlar, benim sınıfta bir çocuk var. Derste öyle sakin, öyle sessiz ki, hiç konuşmuyor neredeyse; ne öğretmeniyle, ne de diğer çocuklarla. Sınıfta ha varlığı ha yokluğu! Örneğin, öğretmen bir etkinlikten sonra, “Çocuklar oyuncaklarla oynayabilirsiniz. ” diyerek, çocuklara oyuncakları rastgele dağıtıyor. Ancak bu çocuk, çoğunlukla öğretmenin verdiği oyuncağı değil de, bir başka çocuktaki oyuncağı istiyor. O çocuk da oyuncağını vermeyince gidip bir köşede kendi başına sessizce oturuyor. Yazık, ben çok üzülüyorum bu çocuğa. Öğretmen de doğrusu pek fazla ilgilenmiyor.

– Esra: Aman Elif, senin çocuk gene iyi. Benim sınıfta bir çocuk var, aman Allah! Çocuk değil, bir canavar o. Öncelikle ne bir dakika yerinde duruyor, ne de çenesi kapanıyor. Sınıfta sürekli hareket halinde, koşuyor, konuşuyor; gidiyor, durup dururken arkadaşını itiyor, birinin saçını çekiyor, ötekinin boya kalemini alıyor. Öğretmen sürekli uyarıyor, cezalandırıyor, gene de baş edemiyor. Örneğin, öğretmen sınıfta, “Oyuncaklarla oynayabilirsiniz. ” dediği anda, bu çocuk gidip üç-beş oyuncağı birden alıyor. Öğretmen, oyuncaklardan birini almasını, diğerlerini arkadaşlarına vermesini söyleyince, ya hiçbirini vermiyor ya da hepsini fırlatıp atıyor. Bu arada, öğretmenlik uygulamasındaki öğretmen adaylarını izlemek için Eğitim Fakültesinden gelen ve öğrencilerinin konuşmalarını dinleyen öğretim üyesi Gülsen Hanım söze karıştı: “Günaydın arkadaşlar! Konuşmalarınızı duydum. Sınıfınızdaki öğrencilerin davranışlarını dikkatle izlemeniz çok güzel. ” dedi ve “Size göre bu çocuklar niye böyle davranıyorlar? Düşündünüz mü?” diye sordu. Esra hemen “Şımarıklık. ” dedi. Elif, “Benimki pısırık bir çocuk. ” diye yanıt verdi.

– Gülsen Öğretmen: Çocuğun davranışlarına bakarak onun hakkında bir yargıya varmadan önce, onu her yönüyle çok iyi tanımanız gereklidir. Şimdi size bir ödev veriyorum: İkiniz de öncelikle bu çocukları gelişim özellikleri, ailelerinin özellikleri, ailenin oturdukları semtin özellikleri gibi yönlerden ayrıntılı olarak inceleyip çocukların bu davranışlarının nedenlerini bulacaksınız. Daha sonra da, okulöncesi eğitimin amaçları doğrultusunda, bu çocukların davranışlarını değiştirmek için neler yapmanız gerektiğini, sınıf içindeki eğitim uygulamalarında bu çocuklar için hangi eğitsel önlemleri alabileceğinizi ayrıntılı bir rapor haline getireceksiniz. Hazırladığınız bu raporu, tüm sınıf arkadaşlarınızla bir araya gelerek, tartışıp değerlendireceğiz.

Giriş

Bireyin doğuştan getirdiği fiziksel özellikleri ve biyolojik davranışları bireyin yaşamı boyunca, büyümesine bağlı olarak gelişerek sürer. Bireyde görülen bu gelişme fiziksel gelişim olarak tanımlanır. Fiziksel gelişim, bireyin beden yapısındaki ve fiziksel görünümündeki değişim ile bireyin bedeni ve bedeninin hareketlerini denetleme becerisi olarak tanımlanan devinimsel gelişimi kapsar. Fiziksel gelişimin yanında bireyde görülen bir diğer gelişim alanı da, bireyin bilişsel ve psikososyal gelişimidir. Bilişsel ve psikososyal gelişim, bireyin içinde bulunduğu doğal (fiziksel) ve insan (sosyal) çevresiyle etkileşiminin sonucunda, ona içinde yaşadığı dünyayı öğrenme, anlama, algılama ve yorumlama gücünü kazandıran yeni davranışları edinme sürecini kapsar. Bireyin bu gelişim süreci çeşitli etmenlerden etkilenerek yaşamı boyunca sürer. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişiminin en hızlı olduğu dönem, 0-6 yaş dönemidir. Bu dönemde bireyin gelişiminde ailenin ve okulöncesi eğitimin rolü çok önemlidir.

Bu ünitede önce, okulöncesi eğitim dönemi için önemli olan temel kavramlar üzerinde durulmuş, daha sonra, okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçları tanıtılmış, okulöncesi eğitimde temel eğitim ilkeleri açıklanarak, bu ilkelerin uy gulanmasında öğretmenlerin yapmaları gerekenlere yer verilmiştir.