Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 1      9 Haziran 2009 Ara     

01. Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Temel Kavramlar

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– eğitim, öğretim ve öğrenme kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi belirleyebilecek,
– formal ve informal eğitimi ayırt edebilecek,
– öğrenmenin ortak özelliklerine uygun örnekler verebilecek,
– öğretme kavramının öğretimle olan ilişkisini kurabilecek,
– öğrenmenin gerçekleşmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklayabilecek,
– öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü ve önemini çeşitli öğretim basamaklarından örnekler vererek açıklayabileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Eğitim, Öğrenme ve Öğretme
Bağlantı Öğretmenin Eğitim Sürecindeki Rolü ve Önemi
Bağlantı Özet
Bağlantı Değerlendirme Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Çevrenizdeki insanlara eğitim, öğretim, öğrenme, öğretme kavramlarından neler anladıklarını sorunuz. Yanıtları listeleyiniz.
– Aynı kavramlarla ilgili olarak kendi düşüncelerinizi de listeye ekleyiniz.

Üniteyi çalışırken:
– Tanımları kendi cümlelerinizle yazınız.
– Sizin listenizdeki açıklamalarla ünitedeki açıklamaların ne ölçüde örtüştüğünü belirleyiniz.
– Verilen örneklerden hareketle, okulöncesi eğitim basamağını göz önüne alarak, yeni örnekler üretiniz.

Sorun Tanımı

Selda, bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapmakta, mesleğini çok sevmekte ve öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmaktadır. Kardeşi Yelda ise erken yaşta evlenip iki çocuk sahibi olmuş bir ev hanımıdır. Çocukları henüz okul çağında olmadığından onların eğitimiyle kendisi yakından ilgilenmektedir. Ancak çocuklarının üzerine fazlasıyla düşmesine ve onlara olumlu davranışlar kazandırmaya çalışmasına karşın bir türlü söz geçirememekte, istediği davranışları onlara kazandıramamaktadır. Annelerinin; yemekten önce ve sonra ellerini yıkamaları, erken yatıp yeterince uyumaları gerektiği ya da oynadıktan sonra oyuncaklarını toplamaları gerektiği yolundaki sözleri çocuklar tarafından pek dikkate alınmamaktadır.

Bu duruma üzülen Yelda, en sonunda çocuklarına iyi bir eğitim veremediği kanısıyla, öğretmen olan ablasının bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini düşünerek ne yapması gerektiğini ona danışır. Selda, kardeşine, kalıcı izli davranış değişikliğinin ancak çocuğun kendi yaşantıları yolu ile olabileceğini söyler. Bu durumda Yelda, onlara sürekli öğüt vermektense, bir fırsatını bekleyip doğruyu kendi yaşantılarıyla öğrenmelerini sağlamaya karar verir. Beklediği fırsat kısa bir zaman içerisinde karşısına çıkar. Çocuklar bir gün, her zaman yaptıkları gibi, oynadıktan sonra oyuncaklarını orta yerde bırakarak bahçeye çıkarlar. Ortada olan oyuncaklarından en sevdikleri, annelerinin üzerine yanlışlıkla basması ile kırılır. Eve geldiklerinde bu durumla karşılaşan çocuklar, yaptıkları yanlışın farkına vararak, bundan sonra, oynadıkları oyuncakları ortada bırakmamaya özen gösterirler. Yelda bu olay sonucunda, tek bir yaşantı geçirmenin bile öğrenmede sözlerden daha etkili olduğunu artık anlamıştır.

Giriş

Eğitim çabalarının genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir biçimde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Bu uyumun gerçekleşmesi için, ideal olarak, bireylerin ilgi ve yetenekleri, eğitim yolu ile en son sınırına dek geliştirilir ve insan davranışları milli eğitimin amaçları doğrultusunda değiştirilir. Dinamik kültür değerlerinin içine doğan çocuklar zamanla eğitim yolu ile bu değerlere süreklilik ve esneklik kazandırarak, çağ koşullarının gereklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler üretirler. Böylece eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, varolan değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır. Bu değerler öğrencilerin davranışlarını ve dilek düzeylerini yine eğitim yoluyla etkiler. Bireylerde eğitim düzeyi, düşünce, duygu ve ahlaki tutumlar geliştikçe çocuklara ve gençlere verilen eğitim de düzey kazanır ve gelişir.

Türkiye coğrafi, siyasal ve ekonomik özellikleri nedeniyle, dünya üzerinde önemi giderek artan bir ülke olma özelliğine sahiptir. Yaklaşık 65 milyon nüfusu ve yılda % 2 oranındaki nüfus artış hızıyla oldukça genç bir nüfusa sahip olan bu ülkenin, bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeleri de dikkate alındığında eğitim sisteminin devamlı olarak sorgulanması ve yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bireylerin giderek daha fazla eğitim talep etmeleri, eğitim süresinin uzaması olgusunun yanı sıra çok daha erken yaşlarda öğretim sürecine katılma olgusunu da gündeme getirmiştir. Bir ülkenin kalkınması büyük ölçüde o ülkenin insanlarına sunulan eğitimin süresine ve niteliğine bağlıdır. Günümüzde yalnızca insanların sağlığı değil, bitki ve hayvanların üretim ve ıslah işi bile amatör ellere bırakılamazken, eğitim hizmetlerinin gelişi güzel ve niteliksiz kadrolara bırakılması düşünülemez. İnsan sağlıklı olarak doğabilir ancak eğitimli olarak doğmaz. Biyofizyolojik bozukluklar ilaç, ameliyat gibi önlemlerle nispeten kısa zamanda önlenebilir, fakat bireylerde davranış değiştirme süreci güçtür ve uzun zaman alır. Bu sürecin aksaması ülke çapında önemli sorunlar yaratır.

Günümüzde eğitim işini, bir dersin ya da belli bir içeriğin aktarılması biçiminde gösteren bir sistem düşünülemez. En azından kurumsal, kuramsal ve yasal olarak eğitim bilimselleşmiştir. Ancak değişik kurumlarda yaygın olarak karşımıza çıkan eğitimin nicel ve nitel yönlerden pek çok sorunu da bulunmaktadır. Eğitim, bireysel ve sosyokültürel olgulara ilişkin değişkenlerin etkileşimidir. Bu nedenle eğitimle ilgili sorunlar ele alınırken öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci, öğrenci-sosyal çevre, öğrenci-fiziksel çevre, vb. arasındaki etkileşimlerin üzerinde durulması gerekir. Günümüzde eğitim bilimi, yalnızca ilk, orta ve yükseköğretim basamaklarında öğretmenliğe hazırlayıcı olmak gibi sınırlı anlayıştan çok, yukarıda değinilen etmenlerin çözümlemesine dönük bir araştırma alanı olarak gelişmektedir.

Çocuk ve gençlerin eğitimini, yetişkinlerin kendi yaşayışları ve geçmiş deneyimleri ışığında yorumlamaları son derece öznel (sübjektif) bir yaklaşımdır. Genel olarak, yetişkinlerin bireyler ve sosyal kurumlarla ilgili kimi önyargılara sahip olmaları, eğitimin gelişmesini engelleyici olmuştur. Her yetişkinin yorumları, geçmiş deneyimleri ve geleceğe dönük umutları ile biçimlenir. Umut ve beklentiler ise yetişkin ve genç için farklı olabilir. Kuşkusuz yetişkinlerin, kendi geçmiş deneyimlerinden çocukları ve gençleri yararlandırmaları gerekir. Ancak eğitim alanında, dün, bugün ve yarını, kısaca üç zaman boyutunu bağdaştıran, bunu duyarlı çözümlemelere dayandıran nesnel (objektif) çalışmalara gereksinim vardır. Bu yapılırsa çocuk-genç-yetişkin arasındaki iletişim sağlıklı bir yola girer. Tersi durumda çocuğunu kendi geçmiş deneyimlerine göre eğittiğini sanan yetişkinler değiştikçe, kısaca çocuğun sosyal çevresi genişledikçe, görüşler ve sonuç olarak uygulamalar da değişeceğinden, toplumda, bir çatışmalar ortamı, kuşaklararası iletişim noksanlığı oluşabilir.

Ömür boyu süren eğitim ve yaşam çerçevesinde birey, 8+3+4 yıllık paketler halinde eğitim hizmeti vermek üzere açılan okullarda eğitim görür. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim, eğitim süreci içinde en önemli öğretim basamaklarıdır. Okulöncesi eğitimin ve ilköğretimin, bireyin yetişkin yaşamında alacağı görevler için hazırlanmasında önemli bir rolü vardır. Bu basamaklarda kazanılan bilgi ve beceriler üst öğretim basamaklarında kazanılacak bilgi ve beceriler için temel oluşturur. Ülkemizde ilköğretim basamağından sonra okullaşma oranlarının giderek düştüğü göz önüne alındığında, okulöncesi eğitim ve ilköğretimin önem ve gerekliliği daha da öne çıkmaktadır.

  • yasemin

    evet çok beğendim çok güzel anlatılmış ama bana lazım olan bilgiyi bulamadım yardımcı olurmusunuz kişilikle ilgili temel kavramlar ve kişiliği etkileyen faktörler neler yardımcı olabilir misiniz?

  • merhaba yasemin, Gelişim ve Öğrenme dersinin “05. Kişilik Gelişimi” ünitesini faydalı olacağını ümit ederek ekledik, baştan sona okursanız pek çok soruya yanıt alabilirsiniz.

  • tugce1993

    benim için çok faydalı ve yararlı bir site.teşekkür ederim