Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Rehberlik      Ünite 1      8 Haziran 2009 Ara     

01. Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
– öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek,
– öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamını kavrayabilecek,
– doğru bir rehberlik anlayışı geliştirebilecek,
– eğitimci olarak görev yaparken öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında kendisine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olabilecek,
– öğrenci kişilik hizmetlerine ve rehberliğe karşı olumlu bir tutum geliştirebileceksiniz.

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Çağdaş Eğitimin Amaçları ve İşlevleri
Bağlantı Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Bağlantı Rehberlik
Bağlantı Rehberlikte Hizmet Alanları
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Düşünelim, Tartışalım
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Çalışma Önerileri

Üniteyi çalışmaya başlamadan önce:
– Bugüne kadar devam etmiş olduğunuz okullarda öğretim hizmeti dışında, size ne tür hizmetlerin sunulmuş olduğunu hatırlamaya çalışınız.
– Bir okulun rehberlik servisini ziyaret ederek, okulda öğrencilere ne gibi rehberlik hizmetleri sunulduğunu araştırınız.

Üniteyi çalışırken:
– Geçmişteki öğrenim yaşantılarınızda size sunulan rehberlik hizmetlerinin ne ölçüde yeterli olduğunu değerlendirmeye çalışınız.

Sorun Tanımı

Ahmet bey eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra, matematik öğretmeni olarak bir okula atanmıştı. Bütün amacı öğrencilerine matematiği sevdirerek her birinin bu dersten başarılı olmasını sağlamaktı. Ahmet Öğretmen’in görevlendirildiği okul, kentin varoşlarında, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan avantajsız durumda olan öğrencilerin devam ettiği bir okuldu. Okul açıldı, Ahmet Öğretmen büyük bir şevkle derslerine başladı. Ama ne yapsa nafile, bir türlü sonuç alamıyordu. Öğrenciler derslerle ilgilenmiyordu. Dahası Ahmet Öğretmen sınıfında bir türlü kontrolü sağlayamıyordu. Öğrenciler arasında ciddi davranış problemleri olanlar, birbirleriyle geçinemeyenleri, okuldan kaçanlar, ödev yapmayanlar çok sayıdaydı. Bazı öğrenciler daha da ciddi, kötü alışkanlıklar edinmişlerdi.

Ahmet Öğretmen öğrencilerinin matematik öğrenmekten de önemli başka gereksinimleri olabileceğini hemen farketti. Üniversite öğrencisi iken “rehberlik” alanında ders almıştı. Süratle ders notlarına bir kez daha göz atarak, okulundaki rehberlik servisinin yolunu tuttu. Ahmet Öğretmen okul rehberlik örgütündeki uzmanlarla uzun uzun görüştü. Onların kendisine her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını gördüğünde oldukça rahatlamıştı. Okul rehberlik örgütü ve velilerle işbirliği içinde, öğrencilerine gerekli olan yardımları vermeye hazırdı artık. Öğrencilerine matematiği sevdirebilmenin, onların herbirinin matematikten başarılı olabilmelerinin öncelikle rehberlik ihtiyaçlarına cevap vermekten geçtiğini biliyordu artık. . .

Giriş

Son yüzyılda dünyada baş döndürücü değişmeler yaşanmıştır. Günümüzde bu değişmeler, ivmesi artarak devam etmektedir. Bu hızlı sosyo kültürel, ekonomik, teknolojik, bilimsel değişmeler, eğitim anlayışında, adalet, sağlık, üretim, üretimin paylaşılması, devlet yönetimi, devletin görevleri, toplumda bireyin değeri ve insan hakları gibi konularda köklü anlayış değişikliklerini birlikte getirmiştir. Özellikle eğitim anlayışındaki değişmelere koşut olarak toplumlar kendi eğitim sistemlerini sürekli olarak geliştirme çabası içine girmişlerdir. Giderek çağdaş dünyada, geleneksel eğitim, yerini, öğrenciyi merkeze koyan eğitim anlayışına bırakmıştır. Bu anlayışla birlikte “uzaktan eğitim”, “teknolojik araç gereçlerle eğitim” denemeleri sürmektedir. “Çağımızda en uygun eğitim nasıl olmalıdır? Eğitimin amaçları ve işlevleri neler olmalıdır? Çağdaş eğitimin öğrenciye bakış açısı ne olmalıdır?” yönündeki tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalarda hemen herkes eğitimin, geleneksel anlayıştan uzaklaşarak öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Geleneksel eğitim anlayışı, öğrenciyi disipline etme ve entellektüel gelişim üzerinde odaklaşırken, çağdaş eğitim anlayışında bireyin topyekün gelişimi üzerinde durulmaktadır. Bu durumsa eğitimin “öğretim” ve “yönetim” gibi klasik boyutlarına üçüncü bir boyut olarak “öğrenci kişilik hizmetleri” adı altında yeni bir boyutun eklenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. İşte bu ünitede, çağdaş eğitimin öğrenci kişilik hizmetleri boyutu üzerinde durulmakta ve bu bağlamda öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan çeşitli hizmetlere değinildikten sonra, öğrenci kişilik hizmetleri arasında önemli bir yeri olan rehberlik hizmetleri hakkında gerekli bilgilere yer verilmektedir.