Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Maliye Politikası      Ünite 1      4 Haziran 2009 Ara     

01. Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar

Günümüzde, ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun, enflasyonun hızlanması ve enflasyon ile birlikte işsizliğin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle son yıllarda ülkeler ekonomik istikrarsızlık ile mücadeleyi ön plana almışlar ve örneğin, enflasyonu ve stagflasyonu önlemede etkin bir araç olarak hangi politikanın, para politikasının mı yoksa maliye politikasının mı kullanılması gerektiği üzerinde tartışmalar başlatmışlardır. Gerçekten, devletin müdahaleci, aktif politikalarla ekonomiyi istikrara kavuşturmada yardımcı olup olmayacağı konusu önemlidir ve makroekonomik alanda sürdürülen birçok tartışmanın temelini oluşturmaktadır.

Son zamanlarda, makroekonomik alandaki bu tartışmalarda ayrıca makroekonomik sorunlara mikro açıdan yaklaşım fikri de hakim olmaya başlamıştır. Bu gelişmelerden, bir ekonomide ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkinliği ile ilgili tartışmaların günümüze değin sürdüğü ve hâlâ da sürmekte olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu ünitede maliye politikasının bugüne dek göstermiş olduğu bu gelişim klasik, Keynesyen, monetarist, yeni klasik, post Keynesyen, yeni Keynesyen gibi ekonomik yaklaşımlar ele alınarak genel olarak açıklanmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruların yanıtlarını bulabilmeniz mümkün olabilecektir.
– Maliye politikası tek başına yeterli midir?
– Klasiklere göre maliye politikasına gerek var mıdır?
– Keynesyen yaklaşımda maliye politikası niçin önemlidir?
– Monetaristlere göre maliye politikasının etkinliği kamu harcamalarının finansmanına bağlı olarak nasıl değişecektir?
– Para ve maliye politikalarının ekonomik faaliyet üzerindeki nispi etkileri konusunda yeni klasik, yeni Keynesyen ve post Keynesyen yaklaşımların görüşleri nelerdir?

Anahtar Kavramlar

– Maliye politikası
– Tarafsız maliye
– Dışlama etkisi
– Likidite tuzağı
– Toplam talep
– Sürekli gelir
– Doğal işsizlik oranı
– Uyumlu beklentiler
– Rasyonel beklentiler
– Ücret ve fiyatların yapışkanlığı

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Maliye Politikasının Etkinliği
Bağlantı Klasik Yaklaşım
Bağlantı Keynesyen Yaklaşım: Maliye Politikasının Doğuşu
Bağlantı Monetarist Yaklaşım: Para Çok Önemlidir
Bağlantı Makroekonomik Sorunlara Yeni Makro Yaklaşımlar
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Okuma Parçası
Bağlantı Başvuru Kaynakları