Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Kurumsal İletişim Yönetimi      Ünite 1      5 Haziran 2009 Ara     

01. Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği

Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitlelerine yönelik iletişim çalışmalarının tümünü kapsar. Kurumların, bu çalışmaları yürütebilmesi için, içinde bulundukları çevre ile sürekli bilgi alış verişi içerisinde olması gerekir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz:
– İletişim ve kurumsal iletişim kavramı nedir?
– Kurumsal iletişime neden ihtiyaç duyulur?
– Yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim kavramları neyi içerir?
– Kuruluşların iletişim biçimleri nelerdir?
– Kurumsal iletişimin işlevleri, öğeleri ve hedefleri nedir?
– Kuruluşların hedef kitle tarafından ayırt edilmelerini sağlayan kurumsal kimliğin tanımı ve tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamalar ve özellikleri nelerdir?
– Kurumsal kimlik öğeleri nelerdir?
– Kurumsal iletişim çalışmalarında yer alan öğelerin planlı ve birbirini tamamlayıcı bir biçimde nasıl yapılır?

Örnek Olay

Dresdner Bank

SEMPATİNİN YEŞİL BANTINDAN YETKİ, FAALİYET VE BİLGİYE

Bir bankanın ‘kurum kimliği’ni bir insanın ‘kişiliği’ ile karşılaştırmak mümkün. Bu kimlik, genellikle uzun süreli bir oluşum sonucunda gelişerek ortaya çıkar. Kurum kimliği ile, kuruluşun alan ve faaliyetlerinin çeşitliliğini, farklılıklarını gösteren ikna edici bir resim ortaya konulmak istenir. Kurumsal iletişimde, işaretlerin süreklilik çabası dikkate alınarak- belirgin ve profesyonel bir biçimde kullanılması büyük önem taşır. Aşağıda, Dresdner Bank örneğiyle, değişen koşulların ve taleplerin dikkate alınarak bir kuruluşun kimliğinin daha belirgin bir duruma getirilmesi anlatılmaktadır. Dresdner Bank’ın logosu ve bu logoda yarı koyu Helvetica yazı biçimi kullanılmasına önemli bir tasarımcı olan Otl Aicher öncü oldu. Grafik tasarımcısı Jürgen Hampel ise, bugün kullanılan Dresdner Bank logosunu geliştirdi. Bu logo, sağlamlık ve güvenilirliğin işareti olarak ortasında beyaz üçgen bulunan yeşil bir altıgendir. (Dresdner Bank’ın -kurulduğundan bu yana- kurum renkleri olan yeşil ve beyaz, Saksonya Krallığı’nın da renkleri. ) Üçgen, Yunanca Delta harfine dayanır. Üçgenin üç köşesi, bankanın önceki iş alanları olan yurt içi, yurt dışı ve değerli kâğıtlar alanındaki faaliyetlerini sembolize eder. Reklam ajansı Intermarketing, bir banta, bir kurdeleye benzeyen yeşil üçgenden yola çıkarak “Yeşil Bant İle Sempatiye” sloganını yarattı. Yurt içi ve yurt dışı değişik ajansların desteği ile bu slogana dayanan kampanyalar yapıldı. Yeşil bantlı logo, artık, Dresdner Bank’ın tüm iletişiminin vazgeçilmez görsel bir öğesidir. Logonun taşıdığı diğer anlamlar :

– “Yeşil bant ile sempatiye” sloganı, çağdaş hizmet sağlama anlayışı ile birlikte, çalışanlar ve müşterilerin birbirleriyle bağlantısını ‘görünür’ duruma getirir.

– Sahip olduğu ‘ok’ karakteriyle (üçgen bir ok biçiminde) yeşil bant, bankanın geleneğini, sürekliliğini ve gelecek uyumunu ortaya koyar. Bugün, gelecek ile bağdaştırılır. Kurumsal kimliğini hem görsel, hem iletişim, hem de davranış ve felsefe açısından destekleyen Dresdner Bank, bugün her yerde tanınan ve bilinen bir bankadır.

Kaynak: Klaus Hullmann “Dresdner Bank Vom grünen Band der Sympathie zu Kompetenz, Leistung und Wissen”, Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, (Hrsg. ) Klaus Birkigt, Marinus H Stadler, Hans Joachim Funck, 5. Auflage, Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie, 1993.

Anahtar Kavramlar

– Kurumsal İletişim
– Yönetim İletişimi
– Pazarlama İletişimi
– Örgütsel İletişim
– Kurumsal Kimlik
– İmaj

İçindekiler

Bağlantı Kurumsal İletişime Yaklaşım
Bağlantı
Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması
Bağlantı Kurumsal İletişimin İşlevi, Öğeleri ve Hedefleri
Bağlantı Kurum Kimliğinin Bir Öğesi Olarak Kurumsal İletişim
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

“Bilgiyi paylaşma etkinliği” ya da “insanlar arasında simgesel etkileşim” olarak tanımlanan iletişim, kurumsal boyuta yöneltildiğinde, biraz daha karmaşıklaşır. Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim çalışmalarıdır. Bir kuruluş, iletişim çalışmalarında, yer aldığı çevre ile sürekli bilgi alış verişi içerisinde olması gerekir. Kurumlar faaliyetlerini çok geniş bir çevre içinde yürütür. Kurumsal iletişim açısından bu çevrenin önemini belirleyen çeşitli etkenler söz konusudur. Yakından incelediğinde, bu etkenlerin hepsinin kurumun, çevresinden kabul görme ve onay almaya yönelik olduğunu görülür:

– Kuruluşun içinde bulunduğu çevrede ve kamuda, kurumun faaliyetlerini etkileyen çeşitli kararlar alınmaktadır. Örneğin, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir kurum, hükümetin belirli ilaçların dışalımını engelleyici bir yasa çıkarmasından olumsuz etkilenebilir ya da vakıf üniversiteleri, kendilerine yönelik çıkarılacak bir destekleme yasasından yararlanabilir. Bunlar, kuruluşları etkileyen siyasal ve hukuksal etkenlerdir.

– Kurumların etkileşim içerisinde olduğu ve etkilendikleri diğer bir çevre medyadır. Çeşitli konular hakkında haber veren medya, haber bildirimine ilgili kuruluşu da ekleyebilir.

– Kuruluşun çevresini oluşturan diğer bir alan, ilişki içerisinde olduğu diğer kurum ve insanlardır. Bunların arasında vergisini ödediği vergi dairesi, işe almayı düşündüğü üniversite öğrencisi ya da ürünü satın alan müşteri sayılabilir. Kısaca, kuruluşun temel çevresi onun aslında hedef kitlesidir. Kurumlar çevreleriyle uyum sağlayarak, kabul görme ve onay almak için kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunmak zorundadır. Burada söz konusu olan, kuruluşun dolaylı olarak varlığını kabul ettirmeyi sağlamasıdır.

– Kurumlar hiç beklenmedik anlarda krizlerle karşı karşıya kalabilir. Kriz, kuruluşun faaliyet alanlarıyla ilgili olabilir. Kurumlar karşı karşıya kaldıkları bu durumlardan çıkabilmek için iletişim faaliyetlerini kullanır. Kurumların iletişim faaliyetleri ile gerçekleştirmek istedikleri, doğrudan kabul görme ve onay almayı sağlamaktır.

– Ürünlerin birbirine benzerlikler göstermesi ve birbirlerini ikame edebilir olması nedeniyle, kurumlar, rakiplerinden farklılığını gösterecek iletişim faaliyetine girer. Örneğin, geçmişte, Mercedes marka arabalar, zenginliğin, statü sembolünün bir göstergesi olarak sunulurken, bugün, zenginlik ve statü sembolü değişik marka araba sayısının çoğalmasıyla birlikte, tüketicilerin seçim şansı da arttı. Bütün bunlar, kuruluşlar için, ürünlerine diğerlerinden farklılığı gösteren, yeni bir özellik oluşturmalarını gerekli kılar. Bunu gerçekleştirirken izledikleri iletişim biçimiyle, hedef kitleyi doğrudan doğruya ürünü satın almaya yönlendirmeden, imaj oluşturmayı hedefledikleri de olur. Adidas’ın, yalnızca satışı desteklemek için değil, kurum imajı oluşturma adına tenis turnuvası düzenleyip hedef kitlenin ilgisini kurum üzerine çekmesi gibi. Kuruluşlar, rakiplerine karşı farklılaşmak ve toplumsal yetkilerini göstermek için, bu tür bir onaylatma çabası içerisine girerek düşünce ve değerleri destekler ve yayarlar. Başka deyişle, dolaylı olarak rakiplere karşı üstünlük oluşturarak kabul görmek önemli olur. İşte bu noktada kurumsal iletişim yöntemleri devreye girer.

– Kabul edilebilirliği desteklemek, doğrudan bir faaliyetin yaratılması ve bu faaliyetin arttırılmasına da dayanabilir. Kuruluşun bir huzurevini desteklemesi ya da yıldönümü kutlaması gibi faaliyetleri doğrudan fark edilmek ve adını duyurmak amacıyla gerçekleştirdiği biçiminde yorumlanabilir. Bununla birlikte, kuruluş, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak, toplumsal sorumluluk çerçevesinde kabul ve onay görme çabası içine de girebilir. Burada da söz konusu olan doğrudan rakiplere karşı üstünlük sağlayarak, kabul ve onay görmedir. Bu da yine kurumsal iletişim ile gerçekleşir.

Sıra Sizde 1

Kurumsal iletişim ile sağlanmak istenenler nelerdir?

  • Anonim

    facebook olmasaydı..

  • ALİ fUAT

    arkadaşlarımı unutacaktım…