Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İdare Hukuku      Ünite 1      4 Haziran 2009 Ara     

01. İdare Kavramı

Bu ünitede, İdare Hukuku’nun konusunu oluşturan idare kavramı öncelikle organik anlamda, daha sonra fonksiyonel anlamda ele alınarak; Yasama, Yargı ve Yürütme ile olan ilişkisi incelenmektedir. Daha sonra idare fonksiyonunun konusu, amacı ve özellikleri konusunda bilgi verilmektedir.

Bu üniteyi çalışırken, Devletin fonksiyonları konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmeniz yararlı olacaktır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız:

– İdare kavramını organik ve fonksiyonel olarak tanımlayabileceksiniz.
– İdarenin Yasama, Yargı ve Yürütmeden ayrılan yönlerini ve ilişkilerini saptayabileceksiniz.
– İdari fonksiyonu tanımlayabilecek ve idari fonksiyonun amacı, konusu ve özelliklerini açıklayabileceksiniz.
– Genel olarak idarenin faaliyetlerini belirleyebileceksiniz.

Türk idare teşkilatı

Örnek Olay

1987 tarihinde . . . Partisi, TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması istemi ile bir önerge vermiştir. TBMM Başkanlığı, bu önergeyi işleme koymamıştır. İşlemin iptali amacıyla açılan davada İdare Mahkemesi, kararın idare fonksiyonuna ilişkin olmayıp yasama fonksiyonuna ilişkin olduğu gerekçesiyle idari yargının görev alanına girmediğine karar vererek davayı reddetmiştir. (Ankara 2. İdare Mahkemesi Kararı, E: 987/1380, K: 987/818)

TBMM Başkanlığı’nın önergeyi değerlendirmeme yönündeki işleminin idari fonksiyona ilişkin olup olmadığını tartışınız. İdare Mahkemesi’nin kararına katılıyor musunuz?

Anahtar Kavramlar

– Organik anlamda idare
– Fonksiyonel anlamda idare
– Yasama
– Yürütme
– Yargı
– Adli yargı
– İdari yargı
– Anayasa yargısı
– Seçim yargısı
– Merkezi idare
– Mahalli idareler
– Kamu tüzelkişisi
– Kamu yararı
– İdari işlem
– Kamu gücü
– İdari faaliyet
– Kolluk
– Kamu hizmeti
– İçdüzen faaliyeti
– Planlama faaliyeti
– Özendirme ve destekleme faaliyeti

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı
Organik Anlamda İdare
Bağlantı
Fonksiyonel Anlamda İdare
Bağlantı
İdari Fonksiyonun Konusu, Amacı ve Özellikleri
Bağlantı
İdarenin Görevleri (Faaliyetleri)
Bağlantı
Özet
Bağlantı
Test Soruları
Bağlantı
Yaşamın İçinden
Bağlantı
Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Amaç 1

İdare kavramını organik ve fonksiyonel olarak tanımlayabilmek.

İdare Hukuku, en geniş anlamıyla İdarenin hukukudur. O halde, İdare Hukuku’nun konusunu belirlerken, önce İdare kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayız. Hemen belirtmek gerekir ki, İdare Hukuku’nun konusunu devlet idaresi (kamu idaresi, amme idaresi) oluşturur. Bir başka anlatımla, özel kesim idareleri, örneğin, bir şirket, dernek veya vakıf idaresi İdare Hukuku’nun uğraş alanı ve konusu dışında kalır.

İdare, kamu idaresi olarak, belli başlı iki anlamda kullanılmaktadır: İdare, birinci olarak, Devletin belli bir tür organlarını, kuruluşlarını ifade etmektedir. İdare, ikinci olarak ise, Devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. İdare, Devletin belli bir tür organlarını ifade etmek için kullanıldığında, organik ya da yapısal anlamda idareden söz edilmektedir. İdare, Devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullanıldığında ise, görevsel, işlevsel ya da fonksiyonel anlamda idareden söz edilmektedir.

Bir Devlette belli başlı üç fonksiyon vardır: Yasama fonksiyonu, yürütme fonksiyonu ve yargı fonksiyonu. Devlet bu üç tür fonksiyonunu yerine getirmek için üç tür yetkiye sahiptir: Egemenlikten kaynaklanan bu yetkiler; yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisidir. Nihayet Devletin üç ayrı fonksiyonunu yerine getirmesi için sahip olduğu üç ayrı yetkisini kullanacak organlara da ihtiyacı vardır. Bu organlar ise, yasama organı, yürütme organı ve yargı organıdır.

Acaba, idare organ ve faaliyet olarak Devlet organ ve faaliyetleri arasında nerede yer almaktadır? Şimdi bu soruyu yanıtlamaya çalışalım.

  • bilge

    yürütme fonksiyonunda yer almalıdır.çünkü bu görev başbakan ve bakanlıklar ayrıca tüzel kişilige sahip olanlar bu görevi yerine getirir.