Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Dış Ticarete Giriş      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Günümüzde Dünya Ekonomisi – I

Günümüzde Dünya Ekonomisi - I

Dünyadaki 200 civarındaki bağımsız ülkenin ekonomik durumlarına ve birbirle­riyle olan ekonomik ilişkilerine göz attığımızda, ne yazık ki bunların en fazla 50 kadarının refah içinde olduğunu ve bu elli civarındaki ülkenin dünya toplam ih­racat ve ithalatın neredeyse tamamını gerçekleştirdiğini görürüz.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olacaksınız:

– Dünya ekonomisinde GSMH, büyüme hızı ve Kişibaşına GSMH’da son yıllar­da ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir?
– Dünya ekonomisinde mal ihracat ve ithalatında son yıllarda ne gibi gelişme­ler meydana gelmiştir?
– Dünya ekonomisinde hizmet ihracat ve ithalatında son yıllarda ne gibi geliş­meler meydana gelmiştir?

Örnek Olay

Dünya Ekonomisi Yavaşlarken Gözler ABD’de

Son günlerini yaşadığımız 2004 yılında dünya ekonomisi, son çeyrek yüzyılın en parlak performanslarından birini gösterdi. Hemen tüm ülkelerde büyüme oranla­rı yükselirken dünya ekonomisi ortalama % 5 dolayında büyüdü. Dünya ticare­tinde % 9,5’lik bir genişleme oldu. Jeopolitik risklerin sürmesi, petrol fiyatlarının beklenmedik oranda yükselmesi, ABD’nin açıklarının büyümesi ve dolarındaki düşüşün nereye varacağının bilinmemesi de dünya ekonomisindeki büyüme sıç­ramasını önleyemedi. Ancak, bu parlak performansın 2005yılında tekrarlanma­sı herhalde pek kolay olmayacak ve dünya ekonomisinde bir yavaşlama yaşana­cak. En iyimser varsayımlarla 2005’te bile dünya ekonomisindeki ortalama bü­yüme hızının % 4 dolayına düşmesi bekleniyor. Doların düşüşünün kontrolden çıkması ve ABD’nin faizlerini hızla yükseltmek zorunda kalması, Irak’tan dün­yaya yapılacak jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında yeni bir sıçramaya yol aç­ması halinde ise yavaşlamanın büyüme hızında daha keskin düşüşlere yol açma­sı beklenebilir.

Dünya ekonomisinin en büyük oyuncusu olan, dünyada yaratılan gelirin yak­laşık % 25’iniyaratan, petrolün % 25’ini tüketen ve tasarrufların % 75’ini kullanan ABD’de yaşanacak gelişmeler 2005yılında da belirleyici olacak. OECD’nin Kasım sonundaki tahminlerine göre, 2004yılında % 4,4 büyümesi öngörülen ABD ekono­misinde 2005’te beklenen yavaşlama sınırlı kalır ve ABD % 3,3 dolayında bir büyü­me hızını yakalayabilirse dünya ekonomisinin de % 4’lük büyüme hedefini tuttur­ması mümkün olabilecek. Aynı senaryoya göre 2004’te % 4 dolayında büyümesi beklenen Japonya’da büyümenin 2005’te % 2 dolayına inmesi, Euro alanında ise büyümenin 2004’te olduğu gibi % 2’nin hemen altında gerçekleşmesi gerekiyor.

Kaynak: Osman Ulagay, Milliyet Gazetesi Business Eki, 26 Aralık 2004, s.9

Anahtar Kavramlar

– Satın Alma Gücü Paritesi
– Büyüme Hızı
– Mal ve Hizmet Ticareti
– Gelişmiş Ülkeler
– Gelişmekte Olan Ülkeler
– İhracat
– İthalat
– GSMH
– Kişibaşına GSMH
– Doğu Bloku
– Dışa Açıklık Oranı

İçindekiler

Bağlantı Dünya Ekonomisinde Gayrisafi Milli Hasıla ve Büyüme Hızı
Bağlantı Dünya Ekonomisinde Mal İhracatı ve İthalatı
Bağlantı Dünya Ekonomisinde Hizmet İhracatı ve İthalatı
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

  • nazokat

    diş ticaret ile ilgili test soruları