Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İlköğretimde Drama      Ünite 1      11 Nisan 2011 Ara     

01. Dramada Temel Kavramlar

Dramada Temel Kavramlar

Bu ünitede drama, dramatik, dramatik an, dramatik oyun, dramatizasyon, yara­tıcılık, yaratıcı drama, eğitici drama, tiyatro, psikodrama, doğaçlama, rol oyna­ma, canlandırma, oyun gibi kavramları üzerinde durulmakta; eğitimde drama-yaratıcı drama kavramlarının genel bir tanımı yapılmaktadır.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladığınızda,
– Eğitimde drama kavramlarının gerekliliğini açıklayabilecek,
– Eğitimde drama kavramında ele alınması gereken temel kavramları tanım­layabilecek,
– Eğitimde drama ile tiyatro arasındaki farkları açıklayabileceksiniz.

Örnek Olay

Ergin, öğretmen olmak için eğitim fakültesi ilköğretim bölümünde okuyordu. Bir proje ödevi sırasında kütüphanede karşılaştığı İnci Hanım ile meslekler üzerine ko­nuşurken İnci Hanım’ın eğitimde drama eğitmeni olduğunu öğrenmişti. Ergin da­ha önce böyle eğitmenlik adını duymuştu. Okullarda tiyatro mu yaptıklarını sor­duğunda, İnci Hanım eğitimde drama ya da yaratıcı dramanın tiyatro olmadığı­nı, ama tiyatrodan ve oyundan yararlanan bir alan olduğunu, dram ve drama­nın üzüntülü ve acıklı bir anlamı olmayıp içinde çözülmesi gereken problemleri, gerilimleri barındıran eylem olduğunu, doğaçlama ve rol oynayarak bu alanın eğitmenliğini yaptığını anlattı. Ergin, “Yani siz oyun mu oynuyorsunuz?” sorusu­na yanıt olarak eğitimde dramanın oyundan farklı olduğunu ama oyundan da yararlandığını öğrendi.

Ancak, bir öğretmen adayı olarak Ergin ‘in kafası biraz karışmıştı. Bunun için Ergin eğitimde drama ile ilgili temel kavramları öğrenme­liydi ve bu kavramlarla ilgili olarak da eğitimde dramanın genel tanımını bilme­liydi. Ergin, bu kavramları öğrenmek için İnci Hanım’dan, genel merkezi Anka­ra’da bulunan Çağdaş Drama Derneği’nin adresini öğrendi.

Anahtar Kavramlar

– Drama
– Dramatizasyon
– Yaratıcılık
– Eğitimde Drama
– Doğaçlama
– Rol Oynama
– Canlandırma
– Psikodrama
– Oyun

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Dram, Drama
Bağlantı Dramatik An
Bağlantı Dramatik Oyun
Bağlantı Dramatizasyon
Bağlantı Yaratıcılık
Bağlantı Yaratıcı Drama-Eğitimde Drama-Eğitici Drama Kavramlarının Karşılaştırılması
Bağlantı Eğitimde Dramanın Temel Bileşenleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Sıra Sizde Cevap Anahtarı
Bağlantı Başvuru Kaynakları

GİRİŞ

Toplumsal yaşantıya baktığımızda çeşitli kurallarla sınırlı olduğumuzu görebiliriz. Toplumun beklentilerine göre yaşamak bizde geleneksel bir yaşam biçimi ve uygucu bir kişilik oluşturabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tüm kurallar­la beklentiler arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Eğitimde dramadaki özgür­lük kavramının oyunun karakterinde de olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu alan, toplumsal yaşantımız için bu dengeyi sağlamada önemli bir rol üstlenmekte­dir. Eğitimde drama, sürekli değişkenliği ileri süren bir alandır ve bu özelliği ile ça­ğa ayak uydurmakta, toplumlardaki sürekli değişim açısından da bir koşutluk sağ­lamaktadır. Eğitimde drama, genel eğitimin vardığı ya da varmak istediği hedefle­re ulaşmayı, oyunsu özellikleri ile başarmaktadır.

Türk eğitim sisteminde son yıllarda yer bulan ve hem örgün hem de örgün ol­mayan eğitim ve öğretim kurumlarında yaygınlaşmasını sürdüren eğitimde drama kavramı, birbirleriyle ilişkili ama birbirinden farklı anlamlar da içeren çeşitli kav­ramlarla birlikte açıklanmalıdır. Bu kavramlardan birkaçı drama, dramatik, drama­tik an-durum, dramatik oyun, dramatizasyon, yaratıcılık, yaratıcı drama, eğitici dra­ma, tiyatro, psikodrama, doğaçlama, rol oynama, canlandırma, oyundur.

Daha çok herhangi bir dersin ünitesinin ya da konusunun araç olarak işlendi­ği durumlarda, canlandırmanın, doğaçlamanın, rolün, yaparak, yaşayarak ve oy­nayarak öğretimin esas olduğu bu tür yaklaşımlar, genellikle geleneksel yöntem­lerin karşısında daha etkin yer almıştır. Bu etkin anlayışın eğitim sistemi içerisin­de daha erken yaşama geçirilmesi, gerek öğretmenin yetişmesi açısından gerekse var olan eğitim politikasının geleneksel yapısını koruma direnci nedeniyle kolay olamamıştır.

Eğitimde drama alanı özellikle tiyatro alanından farklı, ancak ilişkili olarak çe­şitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler aynı zamanda eğitimde dramanın ta­nımını da oluştururlar. Buna göre eğitimde drama kavramından önce belirtilen bu kavramların açıklanması gerekir.