Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Hukuku      Ünite 1      7 Nisan 2011 Ara     

01. Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu

Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu

Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun işlev­lerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka Hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlen­mesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Faaliyet konuları arasında en önemlisi, bankacılık işlemleridir. Çünkü bankacılık işlemleri, gerçekte bankaların toplumsal yaşamda yüklendikleri işlevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Nitekim, bu işlevlerin bir sonucu olarak, bankanın ülke açısından önemi ortaya çıkmakta, do­layısıyla bankacılık bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bakımdan Banka Hukukunun konusunun, bankacılık sektörü olduğunu söylemek yerindedir.

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olacaksınız:

– Banka Hukukunun konusu ve kaynakları nelerdir?
– Bankacılık sektöründe yer alan kuruluşlar ve bu kuruluşların görevleri nelerdir?
– Banka nasıl tanımlanır, türleri nelerdir?
– Bankalar nasıl kurulur?
– Bankalar nasıl faaliyete geçer?

Örnek Olay

Bankacılar TMSF’den “iyi hal” onayı alacak

Bankalarda yönetim kuruluna atanacaklara yeni bir bildirim yükümlülüğü geti­riliyor. 5411 sayılı Bankacılık Yasası çerçevesinde getirilmesi düşünülen yeni uy­gulamaya göre; bu kişiler, kanun yürürlüğe girmeden önce Tasarruf Mevduatı Si­gorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş bankalarda nitelikli pay sahibi olunup olun­madığı veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin TMSF’den yazılı belge alacaklar. Bu belgeyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) ve­rip aynı zamanda yazılı beyanda da bulunacaklar.

BDDK “Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Be­yanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında hazırladığı yönetmelik taslağında banka üst yöneticilerinin atanmala­rında aranacak şartları belirledi. Banka yönetim kurulu üyeleri seçilmeleri ya da herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yapılacak görevlendirmelerden sonra 7 iş günü içinde çeşitli belgeleri BDDK’ya verecekler. Bunlar içinde daha ön­ce de istenen müflis olmadıklarına ilişkin asliye ticaret mahkemelerinden, konkor­dato ilan etmemiş olmalarına ilişkin icra mahkemelerinden belge getirmeleri uy­gulamasına devam edilecek. Bunlara ek olarak BDDK artık TMSF’den de belge ge­tirilmesini isteyecek.

Bankaların üst yönetimine atanacak olanlar, TMSF’ye devredilmiş, faaliyet iz­ni kaldırılmış, tasfiye edilmiş bankalarda nitelikli pay sahibi olmadıklarını TMSF’den alacakları belge ile ispat edecekler. BDDK yetkilileri, bu düzenlemenin yeni Bankacılık Kanunu çerçevesinde yapıldığını belirttiler. TMSF’den belge alın­masının ise BDDK içinde değerlendirildiğini ve uygulama dairesinden böyle bir görüş geldiğini anlatan yetkililer, yönetmelik taslağının aynen kabulü halinde bundan sonra TMSF’den belge alınmasının zorunlu hale geleceğini bildirdiler.

Kaynak: www.referansgazetesi.com/haber.aspxHBR_KOD=47058&For (Erişim ta­rihi 18.08.2006)

Anahtar Kavramlar

– Banka
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
– TC. Merkez Bankası
– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
– Mevduat Bankası
– Katılım Bankası
– Kalkınma ve Yatırım Bankası

İçindekiler

– Giriş
Bağlantı Banka Hukuku
Bağlantı Bankacılık Sektörünün Örgütlenmesi
Bağlantı Banka Kavramı
Bağlantı Bankanın Kuruluşu
Bağlantı Bankaların Faaliyete Geçmesi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Yaşamın İçinden
Bağlantı Başvuru Kaynakları